Vychováváme k vědomému respektu a toleranci

 

Respekt a tolerance. Tato slova patří k nejpoužívanějším výrazům při otázkách směřování moderní společnosti a také k těm více kontroverzním.


Západní civilizace je postavena na hodnotách, mezi které bezesporu respekt a tolerance patří. Zkušenosti s druhou světovou válkou a se silou sovětské politiky poznamenaly několik generací a mnohdy náročně vydobytá demokracie odmítá dávat prostor čemukoli, co potlačuje snášenlivost a vykazuje snahu druhému fyzicky či psychicky škodit pro jeho biologickou či sociální odlišnost.


I ve školství patří tato slova do skupiny frekventovaných výrazů, a to aniž bychom je my, pedagogové, vždy nutně používali aktivně – říkali je žákům přesně tak, jak znějí. Učitelé se dokonce školí a mezi sebou na školeních diskutují, jak tato slova chápou, jak k nim přistupují. A mnohdy brainstormingy učitelů nebývají v tomto směru jednoduché a jednotné. S respektem a tolerancí taktéž bohatě pracují rámcové vzdělávací programy, tedy základní vzdělávací dokumenty vydané ministerstvem školství.


Když si vyhledáme akce, které školy pořádají na podporu rozvoje tolerantního a respektujícího smýšlení a chování žákyň a žáků (dále žáků), nejčastěji se jedná o aktivity, jež vedou k hrůzám druhé světové války a sovětské politiky. Dva obří historické milníky s miliony nevinnými oběťmi a s rychle vymírajícími přímými pamětníky. Jak již bylo zmíněno v článku v minulém čísle PN (Historii je dobré si osahat od Mgr. Evy Ernstové), naše Základní škola T. G. Masaryka díky dějepisným exkurzím pořádá několik takto zaměřených akcí.


Jasným prostorem pro tato témata jsou také hodiny občanské výchovy, kde se žáci v rámci tématu lidská práva dozvídají a vyhodnocují další informace, příběhy, zajímavosti či kontroverzní témata. Je toho tolik, že nám mnohdy ani nestačí časový prostor. Proto řadu aktivit řešíme dlouhodobějšími projekty, které mají žáky přivést k dalším poznatkům. V sedmé třídě tak například vznikají fiktivní noviny plné lidskoprávních československých i zahraničních aktivistů z druhé poloviny dvacátého století a neveselých událostí z československé i světové historie. Cílem je opět rozvíjet nejen znalosti, ale působit také na dovednosti, hodnoty a postoje a v neposlední řadě rozvíjet mediální gramotnost, která v době moderních technologií hraje významnou, lze tvrdit převažující roli. Na tento projekt poté navážeme skutečnými příběhy obyčejných lidí z Československa a ze světa a pokusíme se sami dohledat v našem okolí pamětnici či pamětníka pro nás dnes tak nepochopitelných aktivit porušující mezinárodní úmluvy o lidských právech.


Výchova k respektu a toleranci ale rozhodně nesouvisí pouze s historií a s vyučovacími hodinami, respektive se školními předměty jako je dějepis či občanská výchova. Tyto hodnoty procházejí školní budovou skrz naskrz jako samozřejmost slušného, hlavně však „zvnitřněného“ chování. Respekt a tolerance je u žáků rozvíjen v dalších předmětech, zejména pak na různých školních akcích, také ale v běžném životě ve škole, a to mezi žáky jako kolektivem, mezi žáky a vyučujícími, mezi žáky a dalšími občany, mezi žáky a přírodou, mezi žáky a světem jako takovým a také se zaměřujeme na rozvoj respektu a tolerance k sobě samému.


Za všechny aktivity jmenujme alespoň dvě, které nevycházejí z výukových hodin, ale míří na smysluplný život ve škole. První, stálou činností, je takzvaný žákovský parlament. Žákovský parlament u nás na škole pracuje velmi aktivně a soustavně. Zvolení zástupci pořádají plno užitečných akcí – celoškolní soutěže pro třídy; dobročinné sbírky na pomoc zvířatům, lidem či na boj s vážnými nemocemi; pomáhají realizovat ve škole ankety týkající se rozvoje města či předávají různé návrhy za žáky vedení školy. Vybraní zástupci pak pravidelně každé pondělí informují žáky formou školního rozhlasu o činnostech a akcích konaných ve škole. Náš parlament tedy rozhodně není pouhou formální záležitostí, ale naopak důležitou institucí odkazující na hodnoty skrývající se pod pojmy demokracie, pospolitost, pomoc druhým, respekt, tolerance aj. Druhá aktivita se uskutečňuje každý rok při oslavě Dne Země. Někteří z vás naše žáky mohli 20. dubna potkat po městě. A nejen to. Možná s vámi i hovořili. Plnili totiž řadu praktických úkolů a jedním z nich byl i dobrý skutek. Možná jste si všimli drobného úklidu ve městě či jste obdrželi kytičku z české produkce a popovídali jste si, jak člověk jako jedinec může planetě Zemi ulevit od ekologických stop.


Pevně doufáme, že z našich žáků vyrostou respektující a tolerantní jedinci, kteří se tak chovají vědomě a mají tyto hodnoty pevně postaveny ve svém žebříčku hodnot. Zároveň ale okolo sebe chceme sebevědomé jedince, kteří nad problémy dokážou přemýšlet kriticky v širším kontextu a nenechají sebou manipulovat silou většiny, vlády či médií.


Text: Mgr. Jana Eliášová, ZŠ T. G. Masaryka

(29. 5. 2018)

 


Matematika ve středověké Evropě

Matematika ve středověké Evropě

Dlouholetá spolupráce kolektivu vyučujících z MFF UK, FD ČVUT v Praze, VŠE v Praze a ÚJOP UK vyústila ve dvouletou intenzívní práci nad matematicko-historickým tématem, který v podobě knižního titulu dosud chyběl na pultech českých knihkupectví.

celý článek >>>

Střelecké klání

Střelecké klání

Již počtvrté jsme se zúčastnili střelecké soutěže pro žáky 7. ročníků základních škol, kterou pořádá Letecký klub generála Karla Mrázka.

celý článek >>>

Deváťáci na Hvaru

Deváťáci na Hvaru

Je již tradicí, že žáci 9. tříd Základní školy Václava Havla v Poděbradech jezdí na konci své školní docházky na zahraniční výjezd k moři. Letos jsme se podívali na malebný chorvatský ostrov Hvar.

celý článek >>>

Za němčinou do Berlína

Za němčinou do Berlína

Jako každý rok i letos se žáci naší ZŠ Václava Havla, kteří se učí německý jazyk, vydali na dvoudenní zahraniční poznávací exkurzi, jejímž cílem se protentokrát stalo hlavní město Německa.

celý článek >>>

Poděbrady sportovní 2018

Poděbrady sportovní 2018

DDM Symfonie, Poděbradská sportovní, s. r. o., a radní Mgr. Jindra Dlabová společně naplánovaly a v současnosti organizují akci s názvem Poděbrady sportovní 2018 na podporu pohybu a sportování dětí a mládeže v našem městě. Záměr má dvě části, a to pro školy a pro veřejnost.

celý článek >>>

Konference na „hotelovce“

Konference na „hotelovce“

Ve dnech 15. až 17. května bylo na naší škole rušno. Popravdě i ve dnech předcházejících a následujících, protože naše škola přece nikdy nespí…

celý článek >>>

Francouzští středoškoláci v Poděbradech

Francouzští středoškoláci v Poděbradech

Studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad přivítali v Poděbradech skupinu 23 středoškolských studentů z východofrancouzského města Brochon.

celý článek >>>

„Hotelovka“ slaví už půlstoletí!

„Hotelovka“ slaví už půlstoletí!

Poděbradská Hotelová škola si v roce 2018 připomene padesát let od svého založení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY