Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

 

Vážení spoluobčané, v Poděbradských novinách č. 13 z 21. června 2018 jsou uvedeny dva krátké články Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“ a Omluva obyvatelům v ulici Revoluční. Jako účastník řízení si dovoluji připojit pár řádků k doplnění. Pokud bychom připustili tvrzení pana tajemníka, v omluvě uvedené, že zdržení rekonstrukce způsobil stavební úřad, neboť stavební povolení vydat neměl, pak nezbývá než konstatovat, že stavební povolení ani k dnešnímu dni vydat nelze, neboť stavebník (Středočeský kraj) ani k dnešnímu dni stále nepředložil požadované doklady k vydání stavebního povolení (vyvolané změnou stavby na základě požadavků města Poděbrady) a byl stavebním úřadem vyzván, aby tak do 30. 9. 2018 učinil. Některé nesrovnalosti je třeba také doplnit. Středočeský kraj požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 13. 7. 2016, se souhlasnými stanovisky všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, chyběl pouze souhlas města Poděbrady, který byl následně doplněn 26. 1. 2017, a nic nebránilo vydání stavebního povolení, které mohlo být vydáno po ústním projednání 27. 2. 2017. Po měsíci ale nastal obrat a město Poděbrady, prostřednictvím svého zmocněnce Ing. Šintáka, podává ke stavbě námitky a se stavbou nesouhlasí. Požaduje změnu projektu, rozšíření o dešťovou kanalizaci. To je doplněno a dle upraveného projektu by měly být dešťové vody odváděny do smíšené kanalizace na ČOV, s tím nejdříve Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., nesouhlasily, následně pak vydaly „podivné“ (v pořadí třetí) vyjádření, že s napojením souhlasí, ale pouze na dva roky. V téměř sousední lokalitě Bažantnice, která je v územním plánu určená k zástavbě rodinnými domy, se zmocněnec města Ing. Šinták stavebníkům vyjádřil, že lze stavební povolení pro rodinné domy vydat pouze za splnění podmínky, že stavebníci rodinných domů budou dešťové vody odvádět oddělenou dešťovou kanalizací do potoka „Skupice“. Absurdita největší, neboť žádná taková kanalizace neexistuje.


A co se děje dál?  Dnes VaK Nymburk, a. s., (ve svém již čtvrtém vyjádření) se stavbou souhlasí a již nevadí, že dešťové vody budou odváděny na ČOV. Otázka by ale měla být, proč na jedné straně město Poděbrady šikanuje stavebníky rodinných domů a na druhé straně získá speciální povolení, které by společnost VaK Nymburk, a. s., nikomu jinému nevydala? Navíc v době, kdy se dělají taková opatření, aby se dešťové vody vsakovaly na pozemcích, kam spadnou, jak to ukládají platné právní předpisy, zadržovaly se a dále se využívaly a aby zůstaly a dostaly se do podzemí, kde podzemní vody stále ubývá.


Radovan Farid

(4. 7. 2018)

 


Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Ve svém „Úhlu pohledu“ (PN 14/2018) kvituje Radek Smejkal podporu zastupitelstva sportovním organizacím.

celý článek >>>

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

V minulém vydání PN nazval starosta kritiku masivního používání herbicidů na bázi glyfosátu v našem lázeňském městě falešným strašením a manipulováním veřejnosti. Starosta tak vyrazil do politického boje za herbicidy zaštítěn profesorem Soukupem z České zemědělské univerzity.

celý článek >>>

RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

Nekonečný předvolební novinový seriál Našich Poděbrad o tom, co všechno je v Poděbradech špatně, naposledy zacílil na životní prostředí.

celý článek >>>

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Český klub Sysifos každoročně uděluje Bludný balvan, anticenu za významný příspěvek k záměrnému klamání veřejnosti.

celý článek >>>

Co mi to připomíná?

Co mi to připomíná?

Pan Ing. Lukavec se v minulém čísle PN obul do všech, kteří nesdílí jeho názor a nevidí Poděbrady jeho očima.

celý článek >>>

Nevěřila jsem vlastním očím…

Nevěřila jsem vlastním očím…

…že jakási organizace STAN, která cpe do schránek své noviny, si o mně myslí, že jsem asi nesvéprávný občan, jen proto, že jsem důchodce.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY