Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

 

Vážení spoluobčané, v Poděbradských novinách č. 13 z 21. června 2018 jsou uvedeny dva krátké články Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“ a Omluva obyvatelům v ulici Revoluční. Jako účastník řízení si dovoluji připojit pár řádků k doplnění. Pokud bychom připustili tvrzení pana tajemníka, v omluvě uvedené, že zdržení rekonstrukce způsobil stavební úřad, neboť stavební povolení vydat neměl, pak nezbývá než konstatovat, že stavební povolení ani k dnešnímu dni vydat nelze, neboť stavebník (Středočeský kraj) ani k dnešnímu dni stále nepředložil požadované doklady k vydání stavebního povolení (vyvolané změnou stavby na základě požadavků města Poděbrady) a byl stavebním úřadem vyzván, aby tak do 30. 9. 2018 učinil. Některé nesrovnalosti je třeba také doplnit. Středočeský kraj požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 13. 7. 2016, se souhlasnými stanovisky všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, chyběl pouze souhlas města Poděbrady, který byl následně doplněn 26. 1. 2017, a nic nebránilo vydání stavebního povolení, které mohlo být vydáno po ústním projednání 27. 2. 2017. Po měsíci ale nastal obrat a město Poděbrady, prostřednictvím svého zmocněnce Ing. Šintáka, podává ke stavbě námitky a se stavbou nesouhlasí. Požaduje změnu projektu, rozšíření o dešťovou kanalizaci. To je doplněno a dle upraveného projektu by měly být dešťové vody odváděny do smíšené kanalizace na ČOV, s tím nejdříve Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., nesouhlasily, následně pak vydaly „podivné“ (v pořadí třetí) vyjádření, že s napojením souhlasí, ale pouze na dva roky. V téměř sousední lokalitě Bažantnice, která je v územním plánu určená k zástavbě rodinnými domy, se zmocněnec města Ing. Šinták stavebníkům vyjádřil, že lze stavební povolení pro rodinné domy vydat pouze za splnění podmínky, že stavebníci rodinných domů budou dešťové vody odvádět oddělenou dešťovou kanalizací do potoka „Skupice“. Absurdita největší, neboť žádná taková kanalizace neexistuje.


A co se děje dál?  Dnes VaK Nymburk, a. s., (ve svém již čtvrtém vyjádření) se stavbou souhlasí a již nevadí, že dešťové vody budou odváděny na ČOV. Otázka by ale měla být, proč na jedné straně město Poděbrady šikanuje stavebníky rodinných domů a na druhé straně získá speciální povolení, které by společnost VaK Nymburk, a. s., nikomu jinému nevydala? Navíc v době, kdy se dělají taková opatření, aby se dešťové vody vsakovaly na pozemcích, kam spadnou, jak to ukládají platné právní předpisy, zadržovaly se a dále se využívaly a aby zůstaly a dostaly se do podzemí, kde podzemní vody stále ubývá.


Radovan Farid

(4. 7. 2018)

 


Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

Místní výbor Žižkov

Místní výbor Žižkov

Na uplynulém jednání zastupitelstva města byli, mimo jiné, odsouhlaseni členové místních výborů. Na Žižkově tak bude nově zhruba 6 000 občanů zastupovat 7 lidí.

celý článek >>>

Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY