Úhel pohledu – reaguji na vyjádření k tématům zastupitelstva pana radního Jiřího Felkra ve věci ČOV Poděbrady následovně:


1) VAK fakticky zahájil výstavbu vlastní ČOV na vlastním pozemku. Název projektu „Intenzifikace“ je zavádějící, neboť nejde o takový stavební zásah do ČOV města, kterým by byla zvýšena účinnost systému čištění. Jde o zcela jinou a novou stavbu. Nejde o novou výstavbu na pozemku města.


2) VAK porušil nájemní smlouvu, kde bylo ujednáno, že bude jako provozovatel městské ČOV zajišťovat takové úpravy a opatření na pronajaté stavbě, které povedou k dodržení platných limitů vypouštěných odpadních vod v souladu s platnými předpisy. Nic takového se na městské ČOV nestalo. A město selhalo ve výkonu správy svého majetku jako dobrý hospodář. Pokud pan radní tvrdí opak, vystavuje se spíše (nebo nevědomě) klamání občanů. Nebo hovoří o smlouvě, o které občané nic nevědí.


3) Nevznikl žádný právní dokument, který by umožnil faktické „odstavení“ městské ČOV a její přepojení na novou ČOV ve vlastnictví VAKu a tím pádem předání správy (zejména z hlediska vlastnických práv) nad systémem splaškových a dešťových vod města, zejména jejich likvidaci, na VAK. Nikdy nebyla vypracována žádná nezávislá finanční studie, která by ekonomicky dokazovala, že správa těchto systémů v režii města je finančně nevýhodná, neefektivní. Proč má byznys (byť ne pro město zcela zásadní) dělat VAK a nikoliv město? Město nikdy nedalo mandát VAKu k tomu, k čemu dnes celá situace směřuje, a občané nikdy nedali mandát městu, aby se takto chovalo! V režii města by měla vždy zůstat správa základních strategických sítí, kterými poskytuje občanům služby. Nikoliv se jich dobrovolně vzdávat. Účast ve společné akciovce je nedostatečná, neboť se akciovka vždy bude chovat jako tržní subjekt a bude upřednostňovat své vlastní zájmy (a finance).


4) Navržený a realizovaný projekt (technologie) není v pořádku a není v zájmu města. Je v zájmu společnosti VAK. Pan radní neakcentuje minimálně 3 odborné posudky, které toto konstatují. Ačkoliv má k dispozici veškeré informace a podklady, činí vědomě prohlášení a uvádí informace, které neodpovídají skutečnosti a jsou nepravdivé. Nikdo mu neupírá právo na jeho názor, ale v žádném případě se nevyjadřuje nestranně, neuvádí všechny informace, které byly v dané věci vypracovány a jeho postoj se spíše snaží obhájit správnost počínání města, jehož je radním.


5) Pan radní se nikdy nezabýval zpracováním či podporou takové koncepce nakládání s dešťovými a splaškovými vodami města a přilehlých částí a obcí, která by „odlehčila“ stávající městské ČOV (minimalizovala množství odpadních vod přitékajících do středu města Poděbrady k likvidaci) a umožnila likvidaci těchto vod na lokální úrovni jednotlivým obcím a částem a podpořila je v tom. Tento model není samozřejmě přijatelný pro VAK, kde bude ekonomicky dobře vycházet centralizace všech vod a jejich likvidace. Že se ČOV nachází zrovna ve středu města Poděbrad, to již není prioritou VAKu. Proč pan radní skutečně nehájí zájmy města, mi není známo. Je však „nabíledni“, že pan radní nejenže nestuduje současné koncepce řešení otázek životního prostředí (environmentality), ale rovněž nebere v potaz odborné dokumenty, které má „před sebou na stole“. A přesto se k nim vyjadřuje. Jeho vyjádření je ploché, neodborné, a nemůže být bráno vážně ani „selsky“ uvažujícími občany, kteří se o danou problematiku zajímají.


František Třeštik, Poděbrady

 

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY