Vodohospodářská situace v Poděbradech pohledem obeznámeného občana


Zastupuji město Poděbrady v orgánech akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk již 7 let, nejprve jako místopředseda představenstva a poté jako předseda dozorčí rady. Tímto příspěvkem bych rád informoval čtenáře PN o vodohospodářské infrastruktuře v Poděbradech a o společnosti, která ji provozuje.

 

Zásobování pitnou vodou

Zásobování Poděbrad pitnou vodou je zajišťováno z úpravny vody (u výjezdu z města na Hradec Králové). Do úpravny je surová voda dopravována z pramenišť v okolí rádiovky, z Choťánek a potrubím přes Labe z několika vrtů mezi jezery v Kluku a Labem. V úpravně byla v letech 2009 – 2011 provedena celková rekonstrukce a doplnění technologie. Její současná kapacita 160 l/s plně dostačuje pro plynulé dodávky pitné vody i v letních odběrových špičkách. Po úpravě je pitná voda přiváděna do věžového vodojemu o kapacitě 420 m3, postaveného v letech 1929-30 v lesoparku před odbočkou ke kempu, který rovněž pomáhá zajistit ve vodovodní síti potřebný tlak a je určitou rezervou pro část města v případě krátkodobého výpadku úpravny. Loni proběhla ve vodojemu výměna potrubí a sekčních šoupat, naplánována je oprava fasády. Se stářím vodojemu souvisí i stav vodovodní sítě v některých částech Poděbrad.

 

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., (dále jen VaK) investovala značné finanční prostředky do vybudování skupinových vodovodů, provozuje celkem 760 km vodovodních sítí, vodojemy s kapacitou přes 21 tis. m3 a téměř 20 tisíc přípojek. V regionu, kde působí, dodává kvalitní pitnou vodu z centrálních podzemních zdrojů více než 65 tisícům obyvatel. Jde o vodu upravovanou v další úpravně v Pístech a v zařízeních s hygienickým zabezpečením vody chlorováním. V r. 2017 vyrobil VaK 4 398 tisíc m3 pitné vody, od jiných provozovatelů převzal 48 tisíc m3 a z Labe odebral 18 tisíc m3. V současné době jsou již i ve Středočeském kraji místa trpící nedostatkem pitné vody. VaK Nymburk zatím tento problém nemá, a aby případným problémům předešel, bude v příštích letech intenzifikovat úpravnu v Pístech (celk. náklady 127 mil. Kč, částečně bude financováno z dotace) a investovat bude i do jímacích zařízení. Nevyhneme se však nutnosti šetřit vodou, předcházet ztrátám a bránit všemu, co může ohrozit kvalitu a čistotu zdrojů.

 

Odpadní voda a její čištění

V Poděbradech je převážně jednotná kanalizace, odvádějící splaškovou i dešťovou vodu. Jednotlivé části, do jejichž dílčích výměn a oprav bylo v posledních letech investováno přes 10 mil. Kč, svádějí odpadní vody do přečerpacích stanic a odtud jsou vedeny do čistírny odpadních vod (ČOV) v Husově ulici. Přes četné opravy a výměny jsou stále v provozu potrubí i více než 80 let stará. ČOV, vybavená v letech 1994 – 96 atypickou technologií, jedinou svého druhu v ČR, měla vysoké provozní náklady a kvalita vypouštěné vody nebyla dobrá. Spokojenost nebyla ani s tehdejším provozovatelem, a proto město Poděbrady uzavřelo v r. 1998 smlouvu o pronájmu ČOV se společností VaK Nymburk. Smluvně bylo mimo jiné dohodnuto, že VaK zajistí čištění všech odpadních vod, včetně těch, které dosud nebyly čištěny, a to v souladu s rozhodnutím vodohospodářského orgánu. VaK provedl ve spolupráci s městem potřebné úpravy technologie za 10,4 mil. Kč a od konce roku 2000 je do Labe vypouštěna vyčištěná voda. Provozní náklady se výrazně snížily, čímž VaK vyřešil velmi nepříjemný stav, který by jinak měl dopad na cenu stočného pro nás, občany města.

 

Obecným zájmem bylo vyčištění všech odpadních vod tak, aby se do Labe vypouštěla voda nezhoršující životní prostředí, a také to, aby byla možnost připojovat další obyvatele. Po připojení odpadních vod z příměstských částí a dále z Pátku, Křečkova a Choťánek však byla kapacita ČOV vyčerpána. Tento fakt a zejména skutečnost, že na výstupu bylo o 30 % překračováno povolené množství celkového dusíku, ukázaly potřebu intenzifikace a rozšíření čističky. V dubnu 2010 Zastupitelstvo města Poděbrady pověřilo tímto úkolem společnost VaK.  Intenzifikace a rekonstrukce ČOV, která probíhala v letech 2014-2017 o celkových nákladech 107 mil. Kč (vč. 50 milionové dotace), spočívala v přístavbě a instalaci kompletní druhé biologické linky. Zároveň byla stávající biologická linka rozšířena o selektor a denitrifikační nádrže. Nádrže bio filtrů jsou nyní využívány pro regeneraci kalu a v původním objektu je nově prováděno hrubé předčištění. O kvalitě vyčištěné vody svědčí protokoly o zkoušce, které nevykazují žádné vady či nedostatky. Skutečnost, že se naši ČOV podařilo rekonstruovat, pokládám za velkou zásluhu společnosti VaK a vedení našeho města.

 

K výše napsanému zbývá uvést, že město Poděbrady opětovně uzavřelo se společností VaK v září 2011 nájemní smlouvu za účelem čištění odpadních vod, která je platná do roku 2026. Za pronájem čistírny platí VaK městu Poděbrady ročně 4,1 mil. Kč a za nedávno vybudované kanalizační a vodovodní řady ve vlastnictví města dalších 2,2 mil. Kč.

 

Společnost VaK loni odváděla potrubím o délce 582 km odpadní vodu od téměř 68 tisíc obyvatel a vyčistila ji v 38 čistírnách. Celkem bylo vyčištěno a odvedeno do recipientů 6 045 tisíc m3, z toho 2 333 tisíc m3 splaškové vody a dále 2 523 tisíc m3 nezpoplatněné vody z komunikací a veřejných ploch. V čističkách bylo vyprodukováno 8 tisíc tun odvodněných kalů, které byly předány k dalšímu využití oprávněným firmám. Společnost byla úspěšná v žádostech o dotaci na následující výstavbu kanalizací a ČOV Kounicích, Poříčanech, Rožďalovicích, Velenicích a jedná o dotaci na intenzifikaci ČOV v Jabkenicích. Vedení společnosti se zabývá možnostmi využití vyčištěné vody v krajině, např. k závlaze pozemků.

 

Společnost VaK

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., vznikla k 1. 1. 1994 po dohodě představitelů měst a obcí našeho regionu, které vložily svůj stávající infrastrukturní vodohospodářský majetek do základního kapitálu této nově vzniklé akciové společnosti. Základní kapitál činil 356,6 mil. Kč a zahrnoval 186 km vodovodů a 104 km kanalizací. Brzy nato VaK převzal do značné míry zdevastované vodohospodářské zařízení v bývalém vojenském prostoru Mladá a od té doby průběžně rozšiřuje svůj majetek budováním především páteřních vodovodů, úpraven vody, kanalizací a čistíren, vše s vydatnou pomocí dotačních titulů. K 31. 12. 2017 je hodnota základního kapitálu 765,8 mil. Kč. Svůj majetek do společnosti již vložily desítky měst a obcí a získaly za něj odpovídající počet akcií. Více než 97 % akcií nyní vlastní obce, největším akcionářem je Nymburk, vlastnící 19,3 %, následují Poděbrady s 15,7 %, Sadská s 8,9 % akcií, dalších 14 měst a obcí vlastní více než 1 % akcií společnosti. Některá zařízení, která jsou v majetku měst, si VaK pronajímá, nejvýznamnější z nich jsou čistírny odpadních vod v Nymburce a v Poděbradech. Pro VaK je však zajímavější, ekonomicky výhodnější a v konečném důsledku pro občany levnější přebírat vodohospodářský majetek formou navyšování základního jmění. Jako zástupci Poděbrad ve společnosti VaK dlouhodobě doporučujeme zastupitelům, aby ČOV a kanalizaci patřící městu vložili do majetku akciové společnosti a získali za ně akcie. Vede nás k tomu zodpovědnost nejen vůči ostatním akcionářům, ale zejména vůči konečným spotřebitelům. Za několik let svého působení v orgánech společnosti VaK jsem se přesvědčil o rovném přístupu ke všem akcionářům a zároveň i o profesionalitě jejích zaměstnanců. Pozitivně vnímám také snahu udržet cenu vodného a stočného na přijatelné úrovni, jakož i schopnost a ochotu řešit vzniklé těžkosti. Hlavním úkolem společnosti VaK je rozvoj vodohospodářské infrastruktury s cílem vyhovět především potřebám občanů okresu a regionu.  Spojení VaK s obcemi při realizaci vodohospodářské infrastruktury je cesta, která zajišťuje rozvoj v obcích a společnosti umožňuje uspokojit zájemce. Lze konstatovat, že dlouhodobě probíhá velice dobrá spolupráce s obcemi, kde VaK vlastní nebo buduje vodohospodářskou infrastrukturu. Nyní společnost provozuje vodovody a kanalizaci ve větší části okresu Nymburk a v některých obcích okresů Mladá Boleslav, Jičín a Kolín, přičemž se průběžně daří zajišťovat plynulé dodávky pitné vody a odvádět a vyčistit odpadní vodu. Poruchy na zařízeních nezpůsobily újmu na zdraví občanů a nedošlo ke škodám, které by měly za následek významné zhoršení životního prostředí. Určitou brzdou v rozvoji společnosti jsou dlouhodobé pohledávky, průměrně ve výši 3,5 mil. Kč.

 

Rozhodnutí našich představitelů v r. 1993 založit odbornou vodohospodářskou společnost bylo správné. VaK, disponující vlastními zdroji a velmi dobrými technickými i materiálními prostředky, dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vodu v nymburském okrese již 25 let, o což se stará 108 kvalifikovaných zaměstnanců organizovaných v 11 střediscích. Zásadní rozhodnutí provádějí akcionáři na každoroční valné hromadě, za společnost jedná představenstvo, kontrola činností společnosti je náplní práce dozorčí rady. Průběžně je činnost společnosti VaK kontrolována pověřenými orgány státní správy, ať již jde o dotace, kvalitu pitné vody, vypouštění vyčištěné vody, stanovení ceny vodného a stočného a další. Každoročně je prováděn audit s ověřením roční účetní uzávěrky.

 

Samozřejmě se všichni čas od času setkáme s určitými omezeními, musíme objíždět nějaké místo uzávěry, nutné k provedení údržby, opravy či instalace nového vodohospodářského zařízení. V případě problému doporučuji obrátit se na dispečink VaK, kde je nepřetržitá služba, popř. navštívit webové stránky vak-nymburk.cz. Těm, kdo by se chtěli podrobněji seznámit s fungováním úpravny vody či čistírny odpadních vod, doporučuji návštěvu těchto zařízení. Lze si v nich sjednat opravdu zajímavou prohlídku.

 

Kauza ČOV Poděbrady

Pro mě osobně, jakožto poděbradského patriota a zároveň občana obeznámeného s celou situací okolo společnosti VaK, je největším zklamáním přístup některých spoluobčanů ke společnosti VaK a zejména k rekonstrukci ČOV.  Tu se – jak bylo popsáno výše – podařilo úspěšně dokončit i přes různé překážky a osobní útoky. Poděbradská čistička se však stala výbušným „politickým“ tématem sloužícím ke zviditelnění některých jednotlivců či uskupení. Je s podivem, že ačkoli jsme si při osobních jednáních vždy dokázali všechny nejasnosti vysvětlit, nezabránilo to dotyčným osobám vést štvavé útoky proti VaK jak na půdě zastupitelstva, tak ve sdělovacích prostředcích. Nepřátelská kampaň je zarážející o to více, že my, Poděbrady, jsme druhým největším akcionářem VaK! Věřím však, že tato stinná skutečnost je – nebo již brzy bude – historií.

 

Dovolte mi zároveň uvést na pravou míru ještě jedno tvrzení. Cena pitné vody na rok 2018 je vyhlášena ve výši 35,81 Kč/m3 (bez DPH), tedy stejná jako v letech 2016 a 2017. Cena vody odpadní je stanovena ve výši 38,45 Kč/m3 (bez DPH), což je oproti roku 2017 zvýšení o 3 %. Není pravda a je dezinformace, že město Poděbrady nemá vliv na tvorbu ceny vodného a stočného a že zisk plyne jinam než na účet města! Takové informace pramení buď z naprosté neznalosti věci, nebo z pro mne nepochopitelného zlého úmyslu účelově někoho poškodit. Jako optimista pevně věřím, že platí možnost první.

 

Závěrem děkuji zastupitelům Poděbrad za důvěru, vedení města a vedení VaK za to, že se dokáží vzájemně dohodnout, děkuji i ostatním akcionářům za důvěru ve vedení společnosti, občanům za trpělivost při vzniklých problémech a všem zaměstnancům společnosti za dobře odváděnou práci.

 

Čestmír Rakušan

(6. 9. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY