PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ


Poděbradské noviny nastavují stejná pravidla předvolební kampaně pro všechny subjekty kandidující v komunálních volbách do městského zastupitelstva v Poděbradech (v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.). Věříme, že provedená opatření přispějí ke spravedlivé a kultivované předvolební kampani v našem listě.

Od zahájení předvolební kampaně, tj. od vyhlášení termínu voleb prezidentem ČR, platí následující

 

PŘEDVOLEBNÍ KODEX

 

a) všechna politická uskupení kandidující do komunálních voleb 2018 mají v tištěných vydáních PN k dispozici nepřenosný stejný prostor, který je zdarma. Ten je stanoven rozsahem maximálně ¼ strany (rozměr 144x200mm) ve dvou zvolených vydáních PN; celkově tedy mohou volební uskupení využít 2 příspěvky tohoto rozsahu až do posledního vydání PN vycházejícího před volbami, tj. do 20. 9. 2018, s tím, že vždy jeden z těchto předvolebních „inzerátů“ musí být umístěn na straně 2 nebo 3,

 

b) rezervaci tohoto prostoru si volí volební uskupení samo, platí však, že musí svůj záměr sdělit redakci PN nejméně 5 dní před uzávěrkou daného vydání (viz http://podebradskenoviny.cz/terminy-pn-2018); přičemž je možné naplánovat si rezervaci termínů obou příspěvků. Redakce si vymiňuje, že pokud je již „předvolební prostor“ rezervován jiným uskupením, musí si volební subjekt zvolit jiný termín. Rezervace termínů bude možná od 7. června 2018 na emailu noviny@ipodebrady.cz nebo kubelkapress@centrum.cz. a jejich harmonogram bude zveřejněn na webu PN,

 

c) v příspěvcích volebních uskupení musí být jasný cíl sdělení, bez jakýchkoliv urážek, vulgarismů, anonymity, nabádání k trestnému činu a dalších výrazů porušujících etický kodex PN a tiskový zákon,

 

d) všechny subjekty kandidující do komunálních voleb si mohou podat placenou inzerci, a to o maximálním rozsahu ¼ strany v kterémkoliv vydání PN až do konce září 2018 (bez nároku na volbu konkrétní strany v novinách). Tato inzerce je považována jako jakákoliv jiná inzerce, nicméně při zaplnění inzertního prostoru v listě si redakce nárokuje nabídnout inzerentovi termín v následujícím vydání PN,

 

e) redakce PN si vymiňuje neúčastnit se předvolebních akcí žádné z kandidujících stran. Tyto články mohou být politickými uskupeními zveřejněny v rámci poskytnutého prostoru – ad výše,

 

f) od zahájení předvolební kampaně 2018 budou současní představitelé města (kterými jsou míněni všichni zastupitelé) prezentováni v PN pouze v rámci zpravodajství (výjimkou jsou příspěvky čtenářů PN, glosy/fejetony redaktora PN a rubrika Úhel pohledu), a to jen v míře nezbytné, pokud půjde o nezastupitelnou informaci o podstatných událostech ve městě,

 

g) při návštěvách státních a krajských představitelů jednotlivých volebních stran bude v době předvolební kampaně tuto akci „mapovat“ redaktor PN, jen pokud tyto nebudou bezprostředně navazovat na volební komunální aktivity jednotlivých stran, ale na společenské, kulturní nebo sportovní akce, jež jsou nedílnou součástí zpravodajství o dění v Poděbradech spojeného s významnými událostmi ve městě,

 

h) pokud bude mít některý kandidát z jakéhokoliv volebního uskupení potřebu vyjádřit se k aktuálnímu tématu spojenému s aktuálním děním ve městě, je to možné. Musí se však vyjadřovat přímo k danému podnětu bez jakéhokoliv zdůrazňování strany či uskupení, za které kandiduje, a zřetelným „PR“ pro svou stranu či uskupení. Pro všechny tyto příspěvky platí Kodex přispěvovatelů,

 

i) v PN 19, které vychází 4. 10. 2018 (tedy 1 den před zahájením voleb), nebude v PN možná žádná placená ani neplacená inzerce k předvolební kampani. Tímto opatřením se hodláme vyhnout jakémukoliv osočení z časové tendenčnosti, resp. nepřímému zvýhodnění jakéhokoliv kandidujícího subjektu,

 

j) čtenáři PN mohou samozřejmě i nadále zasílat své příspěvky do rubriky „Píšete nám“. Musí však dodržovat pravidla etického kodexu a kodexu přispěvatelů, které jsou zveřejněny na webu PN.

 

Harmonogram využití prostorů v PN pro bezplatné předvolební články stran

 

 

Číslo PN

uzávěrka zaslání příspěvků

termín vydání

předvoleb. prostor 1

předvoleb. prostor 2

předvol. prostor 3

předvol. prostor 4

předvol. prostor 5

PN 13

11.6.

21.6.

SNK Mladé Poděbrady

 

 

 

 

PN 14

25.6.

4.7.

SNK Mladé Poděbrady

 

 

 

 

PN 15

16.7.

26.7.

 

 

 

 

 

PN 16

6.8.

16.8.

 

 

 

 

 

PN 17

27.8.

6.9.

Naše Poděbrady

Volba pro Poděbrady

Pro občany Poděbrad

 

 

PN 18

10.9.

20.9.

Naše Poděbrady

Volba pro Poděbrady

Pro občany Poděbrad

 

 

 

Aleš Kubelka,

šéfredaktor Poděbradských novin

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY