/petr_fiala_Proč město Poděbrady žádá o úvěr?

 

Odpověď zní: protože bývalé zastupitelstvo města (ZM) odsouhlasilo v září 2018 výstavbu haly BIOS, která nebyla krytá rozpočtem na rok 2018!


Připomenutí kauzy: rekonstrukce haly BIOS byla schválena v prosinci 2017 a zároveň byla součástí rozpočtu 2018, tzn., že výdaje na BIOS byly v prosinci 2017 kryty rozpočtem. Na jaře roku 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, avšak jedna ze stavebních firem se odvolala k ÚOHS a výstavba tak byla posunuta. V průběhu roku 2018 ZM prostřednictvím rozpočtových opatření odčerpalo ze schválených 70 milionů Kč na jiné akce 50 milionů Kč! Když v srpnu–září 2018 proběhlo nové výběrové řízení na dodavatele stavby, vůči kterému se nikdo neodvolal, bylo potřebné v rozpočtu města opět nalézt již zmiňovaných 50 milionů Kč. Ty tam však bohužel nebyly. ZM v září 2018 svým usnesením – pomocí tzv. střednědobého výhledu rozpočtu, posunulo (počtem hlasů 11 pro, 10 proti) tuto částku do roku 2019. Rozhodlo tak o tom, že starosta Langr podepsal smlouvu o výstavbě, přestože tato akce nebyla finančně kryta rozpočtem na rok 2018! Je možné, že tak došlo k porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a že došlo zároveň k zadlužení rozpočtu města na rok 2019. Oficiální zprávu o kontrole hospodaření města může auditorka vydat až v lednu roku 2019.


Je pravda, že v roce 2019 připlynou na účty města různé finanční toky, například tzv. vratky z dotací (viz sběrný dvůr, zateplování budov apod.). Stejně tak je možné, dokonce pravděpodobné, že nátoky ze státního rozpočtu budou v roce 2018 vyšší než plánované. Je možné, že výdaje v roce 2018 budou nižší než plánované, což vylepší celkové finanční hospodaření města.


Tyto odhady však bohužel nejdou použít při sestavování rozpočtu města na rok 2019, při kterém se musí vycházet pouze z jistých a stoprocentních příjmů. Tyto příjmy jsou jednak již neovlivnitelné městem Poděbrady, jednak tyto příjmy nejsou garantované.


Není sporu o tom, že Poděbrady musí zaplatit výstavbu haly BIOS. Není sporu o tom, že vzhledem k okolnostem (utracené peníze z rozpočtu města na rok 2018 na jiné akce) bývalé vedení města posunulo tuto svou povinnost (závazek, dluh) z roku 2018 do roku 2019. To ostatně potvrdila svými výroky o přestávce minulého jednání ZM i bývalá předsedkyně finančního výboru Ing. Veberová. To, zda je podobné chování správné a férové, bude jistě tématem mnohých diskuzí. Já si myslím, že správné nebylo.


Jediný spor se může vést o tom, jakým stylem sestavit rozpočet na rok 2019.  
1. Zda při cestě k vyrovnanému rozpočtu seškrtáme všechny plánované investice, které zatím nejsou pod smlouvou (rekonstrukce Divadelní ulice, Hasičská zbrojnice Polabec, bezbariérové přechody pro chodce), seškrtáme oprávněné požadavky jednotlivých odborů s tím, že jim seškrtané finance poté vrátíme. V tomto případě město Poděbrady nebude moci realizovat žádné investiční akce, nebude mít žádné volné zdroje pro potřeby spolufinancování při vyhlášení jakékoliv dotace a bude mít naprosto nereálně nastavený rozpočet, protože již dopředu počítá s rozpočtovými opatřeními, pomocí kterých bude vracet peníze tam, odkud je teď zcela účelově a nesystémově odčerpalo.


2. Další z variant je přijetí tzv. rozpočtového provizoria, kdy se plánují příjmy i výdaje automaticky a neovlivnitelně 1/12 z předcházejícího rozpočtu.


3. Nebo existuje další, z mého pohledu nejvhodnější varianta – odsouhlasit poptávku po úvěru a ten získat ve výši již zmiňovaných 50 milionů Kč, který nám umožní sestavit vyrovnaný a reálný rozpočet pro rok 2019 a který bude možné porovnávat s předcházejícími a budoucími roky. Umožní nám také zachovat jednotlivé plánované investiční akce z roku 2018, které z různých příčin nebyly zahájeny, a zakomponovat do rozpočtu finance nutné k dofinancování případných dotací. Zároveň nás to ale nezavazuje k čerpání tohoto úvěru! Všichni doufáme, že přítok financí do městské pokladny bude dostatečný k tomu, aby nebylo nutné tento úvěr čerpat.


Řada problémů a nejasností podle mého názoru vyplývá z nepochopení toho, že rozpočet a jeho příprava na další rok je něco jiného než faktické pohyby peněz na účtech města! Rozpočet řeší očekávané příjmy a předpokládané výdaje finančních prostředků v daném konkrétním roce. Po uzavření finančního roku 2018 se rozpracované investiční akce převedou s finančním krytím do rozpočtu na rok 2019 formou rozpočtového opatření a nevyčerpané provozní výdaje se stanou zdrojem využití v roce 2019.


Tato koalice sestavuje svůj první rozpočet. Náš pohled na veřejné finance je velice obezřetný. Nechceme připustit žádné riziko. To může nastat na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Příjmy, například tzv. vratky z dotací, nejsou garantované. A výdaje? Kdo dnes může s jistotou tvrdit, kolik bude stát rekonstrukce haly BIOS? Již po týdnu prací stavební firma žádá kvůli vyššímu obsahu azbestu navýšení ceny o 3 miliony Kč!


Při sestavování rozpočtu se snažíme o zodpovědný přístup. Chceme, aby se město rozvíjelo. Chceme zachovat plánované a schválené investiční akce na tento rok, které se nestihly zahájit. Zároveň chceme také prosazovat body z našeho koaličního programu. Chceme být schopni žádat o vypsané dotace, aby při případném úspěchu do našeho města proudily další finance. To vše nám umožní reálně sestavený rozpočet na rok 2019. Zároveň věříme i v dobré hospodářské výsledky města za rok 2018.


Chtěl bych zdůraznit, že jsem proti úvěrům. Doufám, že město Poděbrady úvěr nebude muset čerpat. V tomto konkrétním případě si ale myslím, že je zodpovědnější si ho předjednat a narovnat tak finanční nesoulad, který vznikl odsouhlasením akce, jež neměla finanční krytí.

Ing. Petr Fiala,
předseda finančního výboru

(13. 12. 2018)

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY