PŘEHLEDNĚ: Městská památková zóna Poděbrady

 

Město Poděbrady patří mezi 255 měst v České republice, které má na svém území vyhlášenou městskou památkovou zónu (dále MPZ).

 

mapa_mpz_

Mapa MPZ (hranice vyznačená červeně)

 

MPZ Poděbrady byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR vyhláškou č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992, o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2125. Důvodem prohlášení bylo mimo jiné i příjemné lázeňské prostředí s centrálním parkem ve svém středu a okrajovou vilovou zástavbou v Poděbradech II a III.


Památková zóna je celistvé území, které je situováno převážně v samotném centru města, její území je znázorněné na přiložené mapce města.  Mapa s vyznačenou hranicí a další informace jsou zveřejněny i na webových stránkách města v sekci Úřad, Městská památková zóna – Program regenerace MPZ.


Vnitřní prostředí výše zmíněné hranice je památkově chráněné území a veškeré nemovitosti nacházející se uvnitř (bez ohledu na jejich charakter či skutečnost, že nejsou prohlášenou kulturní památkou), podléhají zvláštnímu režimu při provádění oprav či úprav, jak stanoví zákon o památkové péči.


Nicméně majitelé domů v zóně se nemusí obávat, že při opravě a údržbě je čekají nějaké velké komplikace. Je pouze zapotřebí veškeré plány a záměry včas nejprve projednat s úsekem státní památkové péče, což v jednodušších případech trvá cca měsíc. Samozřejmě složitější záměry typu nová výstavba apod. mohou trvat déle.

Prakticky to znamená, že vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové zóny, si podle zákona o státní památkové péči musí k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti předem vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Dříve tuto agendu zajišťovaly okresní úřady, po ukončení jejich činnosti od roku 2003 přešla agenda na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, u nás tedy na Městský úřad Poděbrady – úsek památkové péče.

„Příručka“ žadatele

Žadatel oznámí, jaké opravy či změny chce oproti současnému stavu realizovat, a jakým způsobem. K žádosti doloží např. jednoduchou projektovou dokumentaci, fotografie stávajícího stavu, apod. O stanovisko se žádá vždy – tedy nejen při větší akci typu přestavba domu či přístavba (garáž apod.), ale i při výměně střešní krytiny, provedení nové fasády, opravě oplocení, výměně oken či instalaci či výměně vývěsního reklamního štítu apod.


Následně jsou jeho požadavky oznámeny a projednány s odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Praze (pokud si již žadatel sám předtím toto vyjádření nezajistil), někdy je svoláno místní šetření, kde se upřesní jednotlivé detaily záměru. Správní orgány posuzují požadavky s ohledem na samotný objekt, i v kontextu s jeho okolím, bere se v potaz dostupný zadokumentovaný architektonický vývoj nemovitosti, použité stavební materiály apod.


V závazném stanovisku je uvedeno, zda jsou záměry žadatele z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provádět. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. Pro výše uvedené úpravy platí, že o nich také rozhoduje stavební úřad v řízeních podle stavebního zákona, tj. územní řízení, stavební řízení či v rámci ohlašovací povinnosti, a to vždy v souladu se závazným stanoviskem památkové péče.

Též je třeba zmínit, že při nedodržování zákonných postupů (porušení zákona o památkové péči, zákona o územním plánování a stavebním řádu) může pak ze strany úřadu dojít k zahájení správního řízení za spáchání přestupku, a v něm až k uložení pokuty ve výši odpovídající závažnosti přestupku. Nicméně žádná uložená pokuta nenahradí nevratně odstraněné a znehodnocené architektonické hodnoty. Zájmem úřadu je poskytovat obyvatelům součinnost a pomoc pro nalezení optimálního řešení jejich požadavků v souladu s potřebami a podmínkami památkové ochrany.


V případě dotazů ohledně území MPZ, rekonstrukcí či udržovacích pracích na nemovitostech se můžete obrátit na referentku památkové péče MěÚ Poděbrady, odbor správních činností (tel.: 325 600 232, email: pamatky@mesto-podebrady.cz) nebo na pracoviště odboru výstavby a územního plánování. Oba odbory mají svá pracoviště na náměstí T. G. Masaryka, č. p. 1130 (u nádraží).

Text a mapa: Odbor správních činností Poděbrady


Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Především v poslední třetině loňského roku došlo hned k několika odstávkám vody v Poděbradech. Co bylo jejich důvodem?

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (zasedání z 23. 1. 2019) nejvíce zaujala.

celý článek >>>

Devatenáctku osobností spjatých s Poděbrady čeká ocenění

Devatenáctku osobností spjatých s Poděbrady čeká ocenění

Oslavy Dne Poděbrad se blíží. Které osobnosti převezmou v pondělí 4. března při slavnostním večeru v divadle městské ceny? Zde jsou jejich jména.

celý článek >>>

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna a v úterý 2. dubna 2019 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13.00 do 17.00 hodin.

celý článek >>>

Prevence kriminality 2018

Prevence kriminality 2018

Stejně jako v roce 2017, tak i v roce 2018 realizovalo město Poděbrady projekt ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality, který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt s názvem „Prevence zneužívání seniorů“ byl realizován Územním odborem Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Policií ČR.

celý článek >>>

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Ta zvláštní zkratka NZDM znamená nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je určeno těm z nich, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, potřebují poradit při řešení pro ně složitých životních situací nebo hledají zázemí pro svoje aktivity.

celý článek >>>

PF 2019

PF 2019

Vážení a milí spoluobčané!
Jsme na prahu nového roku 2019, a tak nám dovolte, abychom vám do příštích dnů, týdnů a měsíců popřáli vše nejlepší – pevné zdraví, osobní úspěchy a pohodu v okruhu lidí, které máte rádi a kterých si vážíte.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY