PŘEHLEDNĚ: Městská památková zóna Poděbrady

 

Město Poděbrady patří mezi 255 měst v České republice, které má na svém území vyhlášenou městskou památkovou zónu (dále MPZ).

 

mapa_mpz_

Mapa MPZ (hranice vyznačená červeně)

 

MPZ Poděbrady byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR vyhláškou č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992, o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2125. Důvodem prohlášení bylo mimo jiné i příjemné lázeňské prostředí s centrálním parkem ve svém středu a okrajovou vilovou zástavbou v Poděbradech II a III.


Památková zóna je celistvé území, které je situováno převážně v samotném centru města, její území je znázorněné na přiložené mapce města.  Mapa s vyznačenou hranicí a další informace jsou zveřejněny i na webových stránkách města v sekci Úřad, Městská památková zóna – Program regenerace MPZ.


Vnitřní prostředí výše zmíněné hranice je památkově chráněné území a veškeré nemovitosti nacházející se uvnitř (bez ohledu na jejich charakter či skutečnost, že nejsou prohlášenou kulturní památkou), podléhají zvláštnímu režimu při provádění oprav či úprav, jak stanoví zákon o památkové péči.


Nicméně majitelé domů v zóně se nemusí obávat, že při opravě a údržbě je čekají nějaké velké komplikace. Je pouze zapotřebí veškeré plány a záměry včas nejprve projednat s úsekem státní památkové péče, což v jednodušších případech trvá cca měsíc. Samozřejmě složitější záměry typu nová výstavba apod. mohou trvat déle.

Prakticky to znamená, že vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové zóny, si podle zákona o státní památkové péči musí k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti předem vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Dříve tuto agendu zajišťovaly okresní úřady, po ukončení jejich činnosti od roku 2003 přešla agenda na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, u nás tedy na Městský úřad Poděbrady – úsek památkové péče.

„Příručka“ žadatele

Žadatel oznámí, jaké opravy či změny chce oproti současnému stavu realizovat, a jakým způsobem. K žádosti doloží např. jednoduchou projektovou dokumentaci, fotografie stávajícího stavu, apod. O stanovisko se žádá vždy – tedy nejen při větší akci typu přestavba domu či přístavba (garáž apod.), ale i při výměně střešní krytiny, provedení nové fasády, opravě oplocení, výměně oken či instalaci či výměně vývěsního reklamního štítu apod.


Následně jsou jeho požadavky oznámeny a projednány s odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Praze (pokud si již žadatel sám předtím toto vyjádření nezajistil), někdy je svoláno místní šetření, kde se upřesní jednotlivé detaily záměru. Správní orgány posuzují požadavky s ohledem na samotný objekt, i v kontextu s jeho okolím, bere se v potaz dostupný zadokumentovaný architektonický vývoj nemovitosti, použité stavební materiály apod.


V závazném stanovisku je uvedeno, zda jsou záměry žadatele z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provádět. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. Pro výše uvedené úpravy platí, že o nich také rozhoduje stavební úřad v řízeních podle stavebního zákona, tj. územní řízení, stavební řízení či v rámci ohlašovací povinnosti, a to vždy v souladu se závazným stanoviskem památkové péče.

Též je třeba zmínit, že při nedodržování zákonných postupů (porušení zákona o památkové péči, zákona o územním plánování a stavebním řádu) může pak ze strany úřadu dojít k zahájení správního řízení za spáchání přestupku, a v něm až k uložení pokuty ve výši odpovídající závažnosti přestupku. Nicméně žádná uložená pokuta nenahradí nevratně odstraněné a znehodnocené architektonické hodnoty. Zájmem úřadu je poskytovat obyvatelům součinnost a pomoc pro nalezení optimálního řešení jejich požadavků v souladu s potřebami a podmínkami památkové ochrany.


V případě dotazů ohledně území MPZ, rekonstrukcí či udržovacích pracích na nemovitostech se můžete obrátit na referentku památkové péče MěÚ Poděbrady, odbor správních činností (tel.: 325 600 232, email: pamatky@mesto-podebrady.cz) nebo na pracoviště odboru výstavby a územního plánování. Oba odbory mají svá pracoviště na náměstí T. G. Masaryka, č. p. 1130 (u nádraží).

Text a mapa: Odbor správních činností Poděbrady


Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

Komise jako orgán rady obce

Komise jako orgán rady obce

Před několika týdny zahájilo svou činnost v tomto volebním období celkem 17 komisí. Čtyři z nich zřizuje dle zákona starosta. Těmi se tedy v následujícím textu zabývat nebudu.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Uběhlo 100 dní práce nového zastupitelstva města a vedení radnice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY