Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

 

Obyvatelé ulice Na Hrázi a okolí vyzvali politická uskupení v Poděbradech k vyjádření ohledně chystaného nadjezdu u ulice Karla Čapka. Zde jsou vyjádření stran a hnutí ke dni 24. 9. 2018, která obdržela iniciátorka dialogu Petra Knyplová.


Volba pro Poděbrady


Nejste první, kdo se na mě v této věci obrací, a mohu Vás ujistit, že být na Vašem místě, abych se obracel rovněž. SŽDC má dlouhodobý záměr, který město podporuje a tím je snížit počet úrovňových křížení silnice se železnicí na katastru města Poděbrady. Za tím účelem proběhlo minulý týden jednání na radnici, kde nás zástupci projektanta informovali o studii, která počítá s nadjezdem v křížení Revoluční/Jiráskova ulice. Současně nás ujistili, že budou plně respektovat kvalitu života obyvatel v dotčených oblastech. Takové ujištění je sice hezká věc, ale v tuto chvíli také zcela nezávazné tvrzení. Při jednání jsme požadovali podjezd, případně, i že zůstane úrovňové křížení. Z hlediska urbanistického navíc v tak malém městě mít dva nadjezdy 500 metrů od sebe není žádná paráda. Rozešli jsme se s tím, že na podzim představí rozpracovanou studii a již nyní jsme zaslali své připomínky, zejména k věcem, které sami popisujete. Tam také budou přesně popsány dotčené pozemky.

 

Aktivně v této věci využívám i zkušeností nového městského poradce pro architekturu a urbanismus Ing. arch Košaře, který se k nadjezdu také staví velmi rezervovaně. Mohu Vás ujistit, že na pozemcích města mohou SŽDC stavět jen se souhlasem města a ten je možný jen za předpokladu, jak jsem napsal úvodem, že nedojde k poškození kvality života lidí v této lokalitě. V každém případě předpokládám, až obdržíme 1. stupeň projektu, uděláme veřejné slyšení a mohu Vás ubezpečit, že já osobně druhému nadjezdu nakloněný nejsem.

A ještě jednou shrnutí. Asi před ¾ rokem jsem informoval radu města o záměru SŽDC snížit počet křížení železnice se silnicí na katastru Poděbrady s ohledem na potenciální výstavbu vysokorychlostního koridoru, což je pochopitelný záměr. Tuto informaci vzala rada na vědomí, stejnou informaci jsem poskytl i komisi urbanismu a dopravy. Nikdo se tím nevzrušoval, dokud se neobjevily volby. Náhle je to politikum, přičemž na záměru, zdůrazňuji záměru, se nic nezměnilo a těžko můžu zakázat SŽDC, aby si projektovalo, ale můžu zakázat, aby se stavělo na pozemcích města, pokud s tím město nebude souhlasit.

Příběh má pokračování, že nás stejný projektant nedávno požádal o schůzku, aby nám ukázal skicu k rozpracovanému záměru. Jednání se zúčastnili úředníci odboru dopravy, investic, konzultant pro architekturu a urbanismus, velitel městské policie a starosta. Výsledkem bylo sdělení, že rozpracovávají své záměry, které se v případě přejezdu Revoluční/Jiráskova změnily s ohledem na plánovanou výstavbu Billy. Za město jsme se shodli, že dva nadjezdy kousek od sebe (vlastně tři, když vezmu i nadjezd na Hradec Králové), jsou z urbanistického hlediska nešťastné, a to podpořil i arch. Košař a společně upřednostňujeme podjezd. Ale co je hlavní, závěr jednání byl, že před finální fází nám projektanti představí v orgánech města své záměry a my je následně podrobíme veřejnému projednání. To je i obsahem zápisu z jednání.

 

Za sebe opakuji, co jsem již napsal. Chápu nutnost bezkolizního přejezdu, ale na druhou stranu z řady důvodů záměr s nadjezdem, tak jak je naznačený, se mi vůbec nelíbí. SŽDC , jak jsem již uvedl, může projektovat, ale bez souhlasu na pozemcích města stavět nemůže. Proto také jsem pozval projektanta na 26. září do RM, aby detailně představil svůj záměr orgánu města. V každém případě, kvalita života lidí u trati je již tak poškozená železnicí, že si nedovedu představit ji násobit ještě automobilovým smogem. Za sebe říkám, že je pro mě přijatelný podjezd, ale osobně se domnívám, že výsledkem bude, že zůstane současné křížení a my získáme nový, kvalitní bezbariérový podchod pro chodce a cyklisty. To bych považoval za optimální výsledek, i proto, že při znalosti situace si nedovedu představit, jak by se projektant vypořádal s navazujícími uličkami v případě podjezdu na obou stranách trati.

Ladislav Langr,

starosta města a lídr uskupení Volba pro Poděbrady

 

ODS


ODS Poděbrady důsledně sleduje dopravní stavby na území města Poděbrad, i s ohledem na možnou změnu kvality bydlení občanů města, a to i prostřednictvím Dušana Zezulky, člena komise urbanismu a dopravy.

Komise počátkem roku 2018 dostala k posouzení návrh na umístění nadjezdu v prostoru výjezdu ze zahrádkářské kolonie v ulici U Bažantnice.

 

Výhrady komise byly jasné a plně se shodují s názory ODS Poděbrady:

- nadjezd je situován na soukromé pozemky, na nichž je plánován jiný stavební záměr,

 

- železniční koleje jsou v tomto místě na dvoumetrovém náspu, výsledná výška nadjezdu   by byla tedy o 2 metry vyšší, než je současný nadjezd u ČSAD,

 

- jako vhodnější se nám jeví varianta podjezdu s kvalitním řešením napojení na stávající komunikace.

 

Proto nás překvapil nový návrh předložený SŽDC, který plánovaný nadjezd posouvá do ulice Karla Čapka a do parku v ulici U Bažantnice, kde k výše uvedeným výhradám přibývá ta nejzásadnější  a to významné zhoršení kvality bydlení občanů v dotčených lokalitách.

 

OSD Poděbrady nebude v tomto místě výstavbu nadjezdu podporovat, a to v případě jakéhokoliv působení naší strany v zastupitelstvu města.

 

Dušan Zezulka,

ODS Poděbrady

 

SNK Mladé Poděbrady

 

Na základě dostupných informací naše sdružení nezávislých kandidátů Mladé Poděbrady zaujalo následující stanovisko.

Vzhledem k hustotě zabydlení v dané lokalitě nevnímáme řešení nadjezdu na úrovni křižovatky ul. Jungmannova a ul. Karla Čapka jako šťastné. Jsme toho názoru, že rozvoj města má být v zájmu obyvatel Poděbrad, tak, aby docházelo ke zkvalitňování jejich života ve městě; nikoliv opačně. Naše uskupení SNK Mladé Poděbrady je současně velmi rádo, že poděbradští občané vyvíjí takovouto iniciativu a uvědomují si, že do rozvoje města mají právo zasahovat. Dále jsme přesvědčeni, že je zcela nezbytné každou takovouto investici diskutovat s odborníky v příslušných komisích, architekty a obyvateli Poděbrad. Obě varianty realizace, tedy podjezd i nadjezd, mají bezpochyby svá úskalí, jedno je ovšem jisté, a to je nevhodně zvolená lokalita na úrovni křižovatky ul. Jungmannova a ul. Karla Čapka.

 

Jiří Pacovský

předseda SNK-Mladé Poděbrady

 

Pro občany Poděbrady


O tak závažných rozvojových projektech, které se dotýkají dopravy a urbanizmu, je potřeba vést rozumnou diskuzi mezi občany i odborníky a až poté vydávat stanoviska města. Vím, že SŽDC dlouhodobě plánuje redukovat úrovňové přejezdy v rámci budování železničních koridorů. Ač jsem radní, byl jsem překvapen, že by měl nadjezd vzniknout na jiném místě, než byl původně navrhován a než řešil variantně situaci připravovaný generel dopravy, jehož zpracování jsem před 2 lety inicioval. Pokud budeme mít příležitost pokračovat i po volbách, pak za sebe mohu říct (volební uskupení Pro občany Poděbrad se udržitelnou dopravou ve městě dlouhodobě zabývá), že určitě prověříme variantu podjezdu Jiráskova-Revoluční. Spojení pro pěší, cyklisty a imobilní občany by stejně muselo být řešeno novým podchodem, tak proč tam „neprotlačit" i auta. Dnešní technologie určitě zvládnou neudělat z podchodu jako vedlejší produkt bazén, o kterém se v dnešních dnech tolik hovoří a jak to vidí odpůrci tohoto způsobu propojení města. Tyto dopravní stavby by se platily ze státních prostředků, město by v zásadě neměly nic stát.

Zbyněk Lukavec,

lídr uskupení Pro občany Poděbrad

 

Zelení (kandidují na kandidátce POP)


Za poděbradské Zelené mohu jednoznačně prohlásit, že řešení nadjezdu nad železniční tratí, které představila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako náhradu za přejezd v Jiráskově ulici, považujeme za nevhodné. V případě zvolení našeho zástupce do zastupitelstva města na kandidátní listině Pro občany Poděbrad (POP), budeme usilovat o to, aby se veškerá mimoúrovňová křížení v Poděbradech budovala s maximálním ohledem na obyvatele okolních domů. Dále budeme požadovat, aby byla pro cyklisty i chodce zachována co nejkomfortnější a nejkratší možnost dostat se přes trať. To vše i za zvýšených nákladů pro stát, který bude přejezdy rušit.

 

Rušení úrovňových přejezdů je zásadní pro rozvoj Poděbrad; rozhoduje se nyní o tom, zda tu vznikne do budoucna rozdělené město. Zelení budou usilovat o to, aby se tak nestalo.

 

Jan Jirka,

předseda Zelených v Poděbradech

 

ČSSD


Nadjezd v provedení, které je zakresleno v úvodním obrázku, je pro mne jednoznačně nepřijatelný. Varianta, nejlépe však varianty řešení, musí být řádně předem projednány s odbornou a laickou veřejností a zejména s občany, kteří bydlí v dotčené lokalitě. Od stolu rozhodnout nejde.


Stanislav Vavřička,

lídr ČSSD Poděbrady

 

Rozvoj-Prosperita město Poděbrady společně s Realisty


S umístěním nadjezdu v této lokalitě nesouhlasíme. Navíc stavba takového rozsahu, která zásadním způsobem ovlivní dopravu ve městě, by měla projít širokou diskuzí, a to nejen mezi zastupiteli, ale i veřejností. Dostaneme-li ve volbách od občanů mandát, budeme tímto způsobem pokračovat.

 

Naše Poděbrady


Nesouhlasíme s navrženou variantou nadjezdu v této lokalitě, domníváme se, že 2 nadjezdy v našem malém lázeňském městě jsou víc než dostačující. Určitě počítáme se zapojením veřejnosti a budeme hledat ideální řešení především pro občany města.

 

STAN Poděbrady

 

Na základě podkladů, které jsou dostupné, tedy k pouhému předloženému obrázku umístění nadjezdu, bez dalších souvislostí, se vyjádřit příliš nedá, snad jen, že vybrané místo pro umístění nadjezdu je nevhodné. Vlastně s řešením přejezdu v ul. Revoluční již nemá mnoho společného. Nadjezdu budou muset ustoupit další zelené plochy (hřiště). Tímto umístěním by se zcela zásadně změnila koncepce dopravního řešení páteřní komunikace ul. Revoluční, ul. Jiráskova, ul. Jana Opletala s napojením na kruhový objezd na ul. Palackého. Navrženým nadjezdem by se doprava přesunula do ul. Karla Čapka a ul. Na Hrázi, tedy do území výrazně více zastavěného rodinnými domy (a je zde i školka). Tolik pouze krátce k odůvodnění nevhodnosti vybraného místa.

 

Výzvu ale chápu o vyjádření v obecné rovině, tedy názoru, jak dopravní situaci v tomto místě řešit. V současné době jsou v katastrálním území Poděbrady dva železniční přejezdy od sebe ve vzdálenosti 2,5 km. Oba bez omezení zatížení, tedy pro všechny druhy vozidel včetně nákladní a kamionové dopravy. Budovat třetí nadjezd, v tak krátkém úseku považuji za nesprávné, a to jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska urbanistického, neboť nadjezd by výrazně zasáhl do charakteru stávající zástavby. Návrh, o kterém se určité dá vést diskuze, je v daném místě podjezd i v souvislosti s plánovanou úpravou ul. Revoluční. Řešení si docela dobře dovedu představit včetně přímého dopravního propojení ul. Družstevní a Jungmanova na straně jedné a ul. Budovcova a U Bažantnice na straně druhé podél železničního koridoru. Podjezd by měl současně řešit obousměrnou možnost jízdy osobních automobilů a cyklistů včetně řešení komunikace pro chodce. Pokud se řešení podjezdu nepodaří z nějakých důvodů nalézt, pak myšlence SŽDC o zrušení úrovňového křížení v ul. Revoluční nemohu být nakloněn. Jezdím přes tento železniční přejezd velmi často, díky moderním zabezpečovacím systémům je čekání u spuštěných závor minimální, zpravidla v řádech několika minut. Tedy podjezd nebo zachování stávajícího řešení. Přejezd je poměrně blízko železniční stanice, všechny vlaky se ze stanice rozjíždějí, případně brzdí před příjezdem do stanice, nevidím tedy problém, že by stávající přejezd bránil zrychlení průjezdu vlaků, jak je avizováno. Ostatně rychlost průjezdů vlaků lázeňským městem Poděbrady je dalším tématem, kterým by se vedení města mělo zabývat.

 

Jaroslav Červinka,

lídr politického hnutí STAN Poděbrady a podporou KDU-ČSL.

 

Volba pro město Poděbrady

 

Obrázek, který k textu přikládáte, je podle mého názoru v této podobě nerealizovatelný a nikdy bychom ho nepodpořili. Je to
pouze modifikace jedné ze sedmi variant vyhledávací studie na řešení bezbarierového propojení obou částí města rozdělených tratí.

 

Jozef Ďurčanský,

lídr Volba pro město Poděbrady


Na minulém veřejném jednání ZM (19. 9. 2018) jsme položili panu starostovi otázky k osvětlení aktuální situace, k nahlédnutí zde: http://www.mesto-podebrady.cz/html/soubory/prenosy/archiv.htm Rozprava veřejnosti, bod 46.
Za petiční výbor se zúčastnili: Ing. Petra Knyplová, Ing. Radek Urbánek, MUDr. Miroslava Doležalová, paní Radka Otevřelová.

 

(24. 9. 2018)


Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Oblíbený běh na tři a deset kilometrů se v tomto roce nesl v modré barvě triček, jejichž koupí přispěli účastníci akce zdravotně postiženým dětem na nákup pomůcek. Prestiž závodu stoupla zrychlením hlavního běhu i vyšším počtem závodníků a pořadatelé si vytyčili vyšší cíl tím, že pomohou třem (oproti loňským dvěma) dětem s handicapem. A podařilo se. Běžci hlavního závodu se letos rozdělili na ty před Romanem Šebrlem a ty za ním. Charitativní akcí provedla příjemná moderátorka Lucie Křížková, Miss ČR 2003.

celý článek >>>

Voda do kopce nepoteče

Voda do kopce nepoteče

Pseudozelení obstruktéři, melouni na povrchu zelení a uvnitř červení, nebo militantní ekoteroristé a sprostí vyděrači – na adresu takto profilovaných jedinců padají v obecné rovině různá podobenství. Také je nemám rád, protože za své bohaté praxe s nimi mám hodně špatných zkušeností.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

V pohledu na 2. jednání zastupitelstva města nechci reagovat na článek pana Káninského v předchozím vydání Poděbradských novin. Jeho způsob komunikace s lidmi s odlišným názorem, který místo používání relevantních a nezávislých argumentů spočívá v zesměšňování protivníka, nálepkování negativními přívlastky a agresivních výpadech, je mi zcela cizí.

celý článek >>>

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY