ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (1. 11. 2017) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Kláru Jiráskovou (Volba pro Poděbrady) a Stanislava Vavřičku (ČSSD).

KLÁRA JIRÁSKOVÁ

klara_jiraskova__Chtěla bych zmínit tři body. Zaprvé výsledek kontroly vyúčtování festivalu Soundtrack. Tento finanční příspěvek byl mimořádnou dotací, a proto musí vyúčtování splnit všechny požadavky a pravidla platná pro ostatní dotace. Vzhledem k tomu, že šlo o poměrně vysokou částku, zastupitelé se shodli, že by očekávali vyúčtování provedené pečlivěji a v tomto smyslu bylo přijato usnesení.


Dalším velmi diskutovaným bodem byl záměr odkoupit 3. a 4. patro OD Růžový slon, případně jej směnit za pozemek parkoviště, který je v majetku města. Proč záměr nebyl schválen? Je pravdou, že existuje usnesení o záměru koupit část, nebo celý objekt „Slona“ za účelem zřízení společenského sálu. Nyní však byl návrh předložen jen s možností koupit dvě patra. Nejen já, ale i další kolegové jsme postrádali více informací, abychom mohli zodpovědně hlasovat o projektu, kde počáteční investice do koupě a oprav by dosáhly částky okolo 100 milionů korun. Osobně mi chyběl odhad efektivnosti investice, analýza stability a provozních nákladů i odhad, s kolika akcemi bychom mohli zhruba počítat při využití kapacity. Koupí bychom získali jen menšinové spoluvlastnictví, což by mohlo později přinést problémy – i to na zastupitelstvu také zaznělo. Navíc varianty usnesení počítaly s prodejem, směnou, nebo započtením lukrativního pozemku pod parkovištěm.


Vizualizace novostavby, provedená projektovou a stavební firmou, a jí odhadovaná na 80 milionů korun, neobsahovala další upřesnění. Podle mého názoru by si zanedbaný, ale dobře využitelný prostor „Slona“ a okolí žádal kvalitní architektonicky propracovaný projekt, který bychom nemuseli zvolit pod finančním tlakem.


Já i několik kolegů bychom rádi nechali otevřené možnosti získání sálu i jinde. Nabízí se stále šance investovat do Záložny, pěkného a historicky využívaného společenského prostoru s tradicí. Byla zmíněna možnost využití pozemku parkoviště pro stavbu parkovacího domu se sálem v horní části. Také stále existuje prostor v „Radiokomunikacích“. To vše jsou podle mne varianty k jednání a zvážení.


Zaujal mne i bod „Přípravy oslav 100. výročí vzniku Československa“.  Domnívám se, že je nutné si minulost připomínat, zejména minulost relativně nedávnou. Proto jsem podpořila, aby pracovní komise zahrnula do plánů oslav aktivní práci se žáky a studenty. Historie 20. století nesmí být zapomenuta. A pokud bude podána mladým lidem zajímavou formou, například besedami s dosud žijícími pamětníky, a projekty, do kterých se mládež zapojí, může to být pro ně obohacením. 100. výročí vzniku samostatného státu k tomu doufám bude příležitostí.

STANISLAV VAVŘIČKA

stanislav_vavrickaListopadové jednání zastupitelstva města (ZM) mělo mít dle navrženého programu poklidný průběh. Při zběžném pohledu na navržený program totiž tento neobsahoval, alespoň z mého pohledu, žádné kontroverzní body k projednání. Snad až na otázku schvalování dalšího postupu ve věci Růžový slon. Přesto mě hned na začátku programu zarazil, mírně řečeno, nestandardní způsob projednání „Zápisu z kontroly vyúčtování Soundtrack festivalu včetně souvisejících výdajů“, předložený kontrolním výborem města.

Kontrolu vyúčtování uskutečnil Kontrolní výbor města Poděbrady (KV). Jednalo se o kontrolu přidělení a vyúčtování dotace, kterou v roce 2016 ve výši 1 500 000 Kč poskytlo město Poděbrady organizátorovi Soundtrack festivalu. Hned na začátku diskuze k tomuto bodu mimo jiné vystoupil člen KV, pan Havlas. Ten ve svém diskuzním příspěvku poukázal na údajné nesrovnalosti ve vyúčtování této dotace a v procesu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a organizátory festivalu. Vzhledem k jeho kritickému vystoupení bych následně očekával adekvátní reakci ze strany vedení města. K mému velkému překvapení však již po cca třech diskutujících navrhl místostarosta města Mgr. Uhlíř ukončení diskuze! Bylo to tedy v době, kdy předmětný zápis nebyl téměř vůbec projednán! K dalšímu mému překvapení došlo tím, že tento nedemokratický návrh místostarosty byl většinou zastupitelů schválen. Tímto pro mě nepochopitelným krokem byla většině zastupitelů (včetně mě) odňata zákonná možnost se k projednávanému bodu programu a k předloženému zápisu o kontrole vyjádřit. Nemohl jsem tak ani reagovat na pochybnosti vyslovené panem Havlasem.  Kromě toho, že takový postup považuji za velmi nedemokratický, nabízí se mi řada důvodů, které vedly k takovému kroku navrhovatele k ukončení diskuze. Abych však rozptýlil možné spekulativní otázky, využil jsem možnosti v rozpravě veřejnosti, kdy se pan Havlas opět k této otázce vrátil a navrhl jsem přijetí usnesení, které ukládá tajemníkovi městského úřadu provést kontrolu předmětného vyúčtování. Provedenou kontrolou by měly být veškeré pochybnosti beze zbytku rozptýleny. Toto mnou navržené usnesení bylo většinou zastupitelů přijato, čímž došlo alespoň k částečné nápravě dané situace.

Dalším významným bodem byl bod: „Schválení dalšího postupu ve věci Růžový slon“. K tomu musím konstatovat, že asi naprostá většina členů ZM, a to včetně mě, má zájem na tom, aby v našem městě byl důstojný společenský sál. Existence takového sálu by zcela jistě obohatila kulturní a společenský život. Otázkou však je, kde, jakým způsobem a za kolik by se měl sál vybudovat. Jednou z možností, kde by bylo možno sál vybudovat, je III. a IV. patro domu Růžový slon. Problémem tohoto řešení je skutečnost, že by se město stalo pouze spolumajitelem uvedeného domu. Toto řešení může do budoucna přinést řadu problémů a majetkoprávních sporů mezi spoluvlastníky domu. Další velmi závažnou otázkou je, jaké by při tomto řešení byly celkové náklady na výstavbu sálu (např. náklady na odkoupení části domu, náklady na rekonstrukci budovy a výstavbu sálu, na vybavení sálu a v neposlední řadě i na jeho provoz). Bohužel, odpověď na tyto otázky jsem, vyjma návrhu kupní ceny, v předložené zprávě nenašel. Pro pořádek uvádím, že se kupní cena v současné době nedokončeného III. a IV. patra předpokládá ve výši 10 000 000 Kč. Rozpočet investičních nákladů a odhad provozních nákladů nebyly zastupitelstvu předloženy a ani věrohodně vyčísleny. Proto jsem nakonec po důkladném zvážení všech těchto otázek navržené usnesení nemohl podpořit. Je třeba si totiž uvědomit, že schválením a realizací výstavby sálu ovlivníme rozpočet města na několik let dopředu a zavážeme tak i členy ZM, kteří budou do svých funkcí zvoleni v příštích volbách. V žádném případě to však neznamená, že bych měl zájem projekt výstavby společenského sálu pohřbít, nebo že bych se bál odpovědnosti. Pouze jsem názoru, že se nesmí konečné závazné rozhodnutí uspěchat. Mělo by se učinit až poté, co bude odpovědně připraven a zpracován reálný rozpočet na pořízení sálu a rozpočet jeho provozu tak, jak to bývá i v jiných městech při větší investiční akci zvykem. Teprve pak je možno o dané věci odpovědně a s péčí řádného hospodáře rozhodnout.      

Foto: archiv

 


Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Ustavující zastupitelstvo, konané v poslední říjnový den, potvrdilo znění koaliční smlouvy a s ním spojené personální obsazení vedení města.

celý článek >>>

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

Na dosavadní politický vrchol své kariéry v komunální politice vyšplhal osmapadesátiletý Jaroslav Červinka. Bývalého odborného referenta stavebního úřadu a dlouholetého „šéfa“ Obecního úřadu v Dymokurech zvolilo 31. října 2018 zastupitelstvo města novým starostou Poděbrad.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: říjen/listopad 2018.

celý článek >>>

Koaliční smlouva podepsána, starostou bude Jaroslav Červinka

Koaliční smlouva podepsána, starostou bude Jaroslav Červinka

To, co bylo pravděpodobné již po zveřejnění výsledků komunálních voleb, je nyní realitou. Koalici na poděbradské radnici vytvořily Naše Poděbrady, STAN a ODS a starostou se stává Jaroslav Červinka.

celý článek >>>

V Poděbradce rostou mzdy a na odbyt jde Poctivá limonáda

V Poděbradce rostou mzdy a na odbyt jde Poctivá limonáda

Firma Poděbradka, vyrábějící značku minerální vody Poděbradka a patřící do holdingu Karlovarské minerální vody, zvyšuje platy zaměstnanců svého výrobního závodu.

celý článek >>>

Ukončení svozu bioodpadů

Ukončení svozu bioodpadů

Technické služby města Poděbrad, s. r. o., oznamují, že svoz biodpadů bude ukončen poslední týden v listopadu. Poslední svoz proběhne v jednotlivých lokalitách dle harmonogramu ve dnech 26.–28. 11. 2018.

celý článek >>>

Mateřská škola Studentská září novotou

Mateřská škola Studentská září novotou

V polovině září představilo vedení Mateřské školy Studentská realizovaný projekt Snížení energetické náročnosti objektu školy.

celý článek >>>

RADNICE INFORMUJE

RADNICE INFORMUJE

4. 10. 2018.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY