ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (1. 11. 2017) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Kláru Jiráskovou (Volba pro Poděbrady) a Stanislava Vavřičku (ČSSD).

KLÁRA JIRÁSKOVÁ

klara_jiraskova__Chtěla bych zmínit tři body. Zaprvé výsledek kontroly vyúčtování festivalu Soundtrack. Tento finanční příspěvek byl mimořádnou dotací, a proto musí vyúčtování splnit všechny požadavky a pravidla platná pro ostatní dotace. Vzhledem k tomu, že šlo o poměrně vysokou částku, zastupitelé se shodli, že by očekávali vyúčtování provedené pečlivěji a v tomto smyslu bylo přijato usnesení.


Dalším velmi diskutovaným bodem byl záměr odkoupit 3. a 4. patro OD Růžový slon, případně jej směnit za pozemek parkoviště, který je v majetku města. Proč záměr nebyl schválen? Je pravdou, že existuje usnesení o záměru koupit část, nebo celý objekt „Slona“ za účelem zřízení společenského sálu. Nyní však byl návrh předložen jen s možností koupit dvě patra. Nejen já, ale i další kolegové jsme postrádali více informací, abychom mohli zodpovědně hlasovat o projektu, kde počáteční investice do koupě a oprav by dosáhly částky okolo 100 milionů korun. Osobně mi chyběl odhad efektivnosti investice, analýza stability a provozních nákladů i odhad, s kolika akcemi bychom mohli zhruba počítat při využití kapacity. Koupí bychom získali jen menšinové spoluvlastnictví, což by mohlo později přinést problémy – i to na zastupitelstvu také zaznělo. Navíc varianty usnesení počítaly s prodejem, směnou, nebo započtením lukrativního pozemku pod parkovištěm.


Vizualizace novostavby, provedená projektovou a stavební firmou, a jí odhadovaná na 80 milionů korun, neobsahovala další upřesnění. Podle mého názoru by si zanedbaný, ale dobře využitelný prostor „Slona“ a okolí žádal kvalitní architektonicky propracovaný projekt, který bychom nemuseli zvolit pod finančním tlakem.


Já i několik kolegů bychom rádi nechali otevřené možnosti získání sálu i jinde. Nabízí se stále šance investovat do Záložny, pěkného a historicky využívaného společenského prostoru s tradicí. Byla zmíněna možnost využití pozemku parkoviště pro stavbu parkovacího domu se sálem v horní části. Také stále existuje prostor v „Radiokomunikacích“. To vše jsou podle mne varianty k jednání a zvážení.


Zaujal mne i bod „Přípravy oslav 100. výročí vzniku Československa“.  Domnívám se, že je nutné si minulost připomínat, zejména minulost relativně nedávnou. Proto jsem podpořila, aby pracovní komise zahrnula do plánů oslav aktivní práci se žáky a studenty. Historie 20. století nesmí být zapomenuta. A pokud bude podána mladým lidem zajímavou formou, například besedami s dosud žijícími pamětníky, a projekty, do kterých se mládež zapojí, může to být pro ně obohacením. 100. výročí vzniku samostatného státu k tomu doufám bude příležitostí.

STANISLAV VAVŘIČKA

stanislav_vavrickaListopadové jednání zastupitelstva města (ZM) mělo mít dle navrženého programu poklidný průběh. Při zběžném pohledu na navržený program totiž tento neobsahoval, alespoň z mého pohledu, žádné kontroverzní body k projednání. Snad až na otázku schvalování dalšího postupu ve věci Růžový slon. Přesto mě hned na začátku programu zarazil, mírně řečeno, nestandardní způsob projednání „Zápisu z kontroly vyúčtování Soundtrack festivalu včetně souvisejících výdajů“, předložený kontrolním výborem města.

Kontrolu vyúčtování uskutečnil Kontrolní výbor města Poděbrady (KV). Jednalo se o kontrolu přidělení a vyúčtování dotace, kterou v roce 2016 ve výši 1 500 000 Kč poskytlo město Poděbrady organizátorovi Soundtrack festivalu. Hned na začátku diskuze k tomuto bodu mimo jiné vystoupil člen KV, pan Havlas. Ten ve svém diskuzním příspěvku poukázal na údajné nesrovnalosti ve vyúčtování této dotace a v procesu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a organizátory festivalu. Vzhledem k jeho kritickému vystoupení bych následně očekával adekvátní reakci ze strany vedení města. K mému velkému překvapení však již po cca třech diskutujících navrhl místostarosta města Mgr. Uhlíř ukončení diskuze! Bylo to tedy v době, kdy předmětný zápis nebyl téměř vůbec projednán! K dalšímu mému překvapení došlo tím, že tento nedemokratický návrh místostarosty byl většinou zastupitelů schválen. Tímto pro mě nepochopitelným krokem byla většině zastupitelů (včetně mě) odňata zákonná možnost se k projednávanému bodu programu a k předloženému zápisu o kontrole vyjádřit. Nemohl jsem tak ani reagovat na pochybnosti vyslovené panem Havlasem.  Kromě toho, že takový postup považuji za velmi nedemokratický, nabízí se mi řada důvodů, které vedly k takovému kroku navrhovatele k ukončení diskuze. Abych však rozptýlil možné spekulativní otázky, využil jsem možnosti v rozpravě veřejnosti, kdy se pan Havlas opět k této otázce vrátil a navrhl jsem přijetí usnesení, které ukládá tajemníkovi městského úřadu provést kontrolu předmětného vyúčtování. Provedenou kontrolou by měly být veškeré pochybnosti beze zbytku rozptýleny. Toto mnou navržené usnesení bylo většinou zastupitelů přijato, čímž došlo alespoň k částečné nápravě dané situace.

Dalším významným bodem byl bod: „Schválení dalšího postupu ve věci Růžový slon“. K tomu musím konstatovat, že asi naprostá většina členů ZM, a to včetně mě, má zájem na tom, aby v našem městě byl důstojný společenský sál. Existence takového sálu by zcela jistě obohatila kulturní a společenský život. Otázkou však je, kde, jakým způsobem a za kolik by se měl sál vybudovat. Jednou z možností, kde by bylo možno sál vybudovat, je III. a IV. patro domu Růžový slon. Problémem tohoto řešení je skutečnost, že by se město stalo pouze spolumajitelem uvedeného domu. Toto řešení může do budoucna přinést řadu problémů a majetkoprávních sporů mezi spoluvlastníky domu. Další velmi závažnou otázkou je, jaké by při tomto řešení byly celkové náklady na výstavbu sálu (např. náklady na odkoupení části domu, náklady na rekonstrukci budovy a výstavbu sálu, na vybavení sálu a v neposlední řadě i na jeho provoz). Bohužel, odpověď na tyto otázky jsem, vyjma návrhu kupní ceny, v předložené zprávě nenašel. Pro pořádek uvádím, že se kupní cena v současné době nedokončeného III. a IV. patra předpokládá ve výši 10 000 000 Kč. Rozpočet investičních nákladů a odhad provozních nákladů nebyly zastupitelstvu předloženy a ani věrohodně vyčísleny. Proto jsem nakonec po důkladném zvážení všech těchto otázek navržené usnesení nemohl podpořit. Je třeba si totiž uvědomit, že schválením a realizací výstavby sálu ovlivníme rozpočet města na několik let dopředu a zavážeme tak i členy ZM, kteří budou do svých funkcí zvoleni v příštích volbách. V žádném případě to však neznamená, že bych měl zájem projekt výstavby společenského sálu pohřbít, nebo že bych se bál odpovědnosti. Pouze jsem názoru, že se nesmí konečné závazné rozhodnutí uspěchat. Mělo by se učinit až poté, co bude odpovědně připraven a zpracován reálný rozpočet na pořízení sálu a rozpočet jeho provozu tak, jak to bývá i v jiných městech při větší investiční akci zvykem. Teprve pak je možno o dané věci odpovědně a s péčí řádného hospodáře rozhodnout.      

Foto: archiv

 


Sběrný dvůr má být hotový v zimě

Sběrný dvůr má být hotový v zimě

Od dubna 2018 začala výstavba nového sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad, s. r. o.

celý článek >>>

Zateplení v Budovcově ulici je dokončeno

Zateplení v Budovcově ulici je dokončeno

Doba dovolených je v plném proudu a vlna veder dává zapomenout na sychravé dny. Pro naši společnost je současné období obdobím vrcholících činností v oblasti zateplování bytových domů tak, aby v nadcházející zimní sezoně bylo vše připraveno na nejchladnější roční období.

celý článek >>>

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Když se před lety léčil v místních lázních, mohl se při procházkách Poděbrady dosyta kochat zdejší architekturou. V té době jej jistě ani nenapadlo, že on sám bude jednou přispívat k tomu, aby i budoucí generace zde mohly obdivovat novodobé stavby. Životní cesty jsou však nepředvídatelné, a tak se z Milana Košaře stal před pár dny městský architekt.

celý článek >>>

Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

Zastupitelstvo města Poděbrady rozhodlo, že na počest 100. výročí státnosti Poděbrady ocení unikátními pamětními medailemi 25 žijících osobností, jejichž činnost byla nebo stále ještě je pro Poděbrady významným přínosem. Kdo bude vybrán, je v rukou veřejnosti, tedy každého z nás.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Radka Smejkala (Volba pro Poděbrady) a Petra Fialu (ODS).

celý článek >>>

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Za přítomnosti několika zastupitelů a také zájemců z řad veřejnosti byla na městském úřadě projednána prezentace Studie veřejného osvětlení města Poděbrady.

celý článek >>>

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

V pondělí 18. 6. se uskutečnila další ze série pravidelných obchůzek vedení města jednotlivými lokalitami Poděbrad. Tentokrát se účastníci blíže podívali na situaci panující v městské části Žižkov.

celý článek >>>

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Školní rok 2017/18 je už historií. Studenti a pedagogové vyměnili úmorný dril u kateder a náročné přípravy v kabinetech za vytoužený letní odpočinek a rekreaci mysli. Poděbradské noviny oslovily všechny ředitele poděbradských škol se dvěma prostými a explicitními otázkami.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY