Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

 

Školní rok 2017/18 je už historií. Studenti a pedagogové vyměnili úmorný dril u kateder a náročné přípravy v kabinetech za vytoužený letní odpočinek a rekreaci mysli. Poděbradské noviny oslovily všechny ředitele poděbradských škol se dvěma prostými a explicitními otázkami:

 

1. Co vám v právě končícím školním roce udělalo z pozice ředitele školy největší radost?

 

2. Co vám ve školním roce 2017/18 dělalo naopak největší starost?


VLASTIMIL ŠPINKA

ZŠ Václava Havla

spinka__1. Velkou radost mi udělalo udělení titulu „eTwinnig school“ či úspěšné profesní vzdělávání pedagogů v rámci programu Erasmus+ v zahraničí. Vnímám to jako ocenění práce školy v oblasti mezinárodní spolupráce. Hrdý jsem na výsledky ročního školního projektu „100 let ČSR – co bylo na začátku?“, kde žáci i pedagogové odvedli vynikající práci v rámci oslav výročí české státnosti a posílili výchovu demokratického občana. Radost mám z rostoucího počtu žáků školy, důvěry rodičů v naši školu, zvyšující se úrovně vybavení školy a vydání mezinárodního 5. slovanského sborníku povídkového. Velmi mě také těší úspěchy žáků, kteří reprezentují školu i město Poděbrady v České republice a v zahraničí a spolupráce školy se Slovanským ústavem Akademie věd ČR.

 

2. Přibývá starostí s množstvím neustálých legislativních změn, ale díky vynikajícímu týmu všech pracovníků školy se nám daří tyto starosti překonávat. Za to jim moc děkuji.


MIRIAM PISKAČOVÁ
ZŠ T. G. Masaryka
piskacova__kopi1. Je velice těžké odpovědět krátce. Velkou radost mám ze všech úspěchů našich žáků; nejen studijních, ale i v nejrůzněji zaměřených soutěžích. A těch je mnoho. Například krajské kolo olympiády z německého jazyka nebo dějepisu či krajská kola ve sportovních soutěžích. Těší mě také opakované úspěšné zapojení do evropských projektů, spokojeně prožité výjezdy žáků do škol v přírodě, výlety, exkurze, zahraniční zájezdy či aktivní zapojení do charitativních akcí. Absolvovali jsme úspěšně zápisy do prvních tříd, kterým předcházely Den otevřených dveří a Den Země.  Mám radost z úspěšného přijetí žáků naší školy na střední školy, ze spolupráce s rodiči našich žáků nejenom v oblasti výchovy a vzdělávání, ale i v jejich aktivním zapojení na besídkách, sportovních kláních a sponzorství. Radost mám také z kvalitního pedagogického i provozního týmu v naší škole. Ale tu největší radost mám vlastně z pohody a dobře vykonané práce nás všech – žáků, rodičů i zaměstnanců školy. A toho si nesmírně vážím.

 

2. Jsem optimista, přesto však vnímám jako problém postavení učitele v naší současné společnosti. Škoda, že nás někteří stále nevnímají jako profesionály. Do školy chodili všichni, a proto se cítí být oprávněni zasahovat do výchovně vzdělávacího procesu, často v neprospěch dětí. Důkazem toho je i nekoncepčnost ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, časté střídání ministrů a s tím spojené legislativní změny.

 

HELENA KLIMEŠOVÁ
SOU společného stravování
klimesova__1. Naše učiliště vychovává žáky pro práci v gastronomii a mne nejvíce těší jejich úspěchy právě na tomto poli. Těší mě, že se žáci i letos skvěle umístili na odborných soutěžích; zvláště jejich fantastické výsledky v těžké konkurenci učilišť na „naší“ mezinárodní přehlídce Gastro Poděbrady. Raduji se z toho, jak maturanti zvládli na výbornou připravit a uskutečnit pro hosty přehlídky slavnostní raut v rámci praktické maturity, raduji se z pochval a poděkování našich partnerů a klientů, u nichž žáci vařili, pekli, míchali nápoje či obsluhovali. Jejich úspěchy jsou zároveň oceněním práce všech mých spolupracovníků, skvěle prezentují školu a jsou důkazem, že naše práce má smysl. A to je pro mne největší radost.

 

2. Úplně největší starost mi dělá narůstající administrativa. Ubírá čas, který bychom mohli věnovat smysluplnějším činnostem. Trápí mě neustálý boj s financemi a vrásky na čele mi způsobuje snižující se počet a úroveň uchazečů o studium učebních oborů.


JANA PODOLÁKOVÁ
Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola
podolakova__1. Vyvrcholením tohoto školního roku byly oslavy padesátého výročí školy. Ty přinesly neuvěřitelné množství nádherných zážitků; mně osobně, a myslím, že i všem zúčastněným. Mezi ně patří setkání s absolventy, poděkování a nadšené komentáře náhodných návštěvníků, pozvaných hostů, prodejců na stáncích, pracovní výkony všech současných studentů a zaměstnanců, kteří náš festival společně zajišťovali a kteří pracovali s obrovským nasazením, ale hlavně celým svým srdcem. „Bylo to takové hodně emotivní,“ řekl mi jeden student. Hotelovka si svoje narozeniny krásně užila a myslím, že se celá škola zase jednou krásně sblížila. Prostě „hotelovka“ je „srdcovka“.

 

2. Ve výročních zprávách škol se ta kapitola jmenuje Materiální zabezpečení výuky. Jsme oceňovaní profesními asociacemi jako nejlepší odborná škola v oboru, naposled v lednu přivezl školní tým diplom za první místo z nejprestižnější profesní juniorské soutěže GASTRO JUNIOR Brno 2018. A praktická výuka ve škole se stále odehrává v odborných učebnách vybavovaných v roce 1996. Když na sebe maturanti z devadesátých let v sobotu při prohlídce školy vesele pokřikovali „Koukej, tady je pořád ta hrozná plechová skříň!", bylo to pro mne smutné a rozčilující…


ZBYNĚK LUKAVEC
EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií
zbynek_lukavec1. Určitě průběh a realizace oslav 25. výročí naší školy v květnu a červnu. Škola ukázala veřejnosti, rodičům, žákům a pracovníkům školy, že je dobře fungujícím, vyladěným organizmem, který pevně zakotvil svým originálním vzdělávacím programem a výsledky pedagogické práce mezi vyhledávanými školami v širokém regionu. Vedle dvou výstav prací našich žáků na Libenského kolonádě a v Galerii Café byl stěžejním programovým prvkem oslav první ročník online filmového festivalu studentů středních škol OFF Poděbrady, kterého se zúčastnilo 36 soutěžních filmů z celé ČR. Jednu z cen odborné poroty si odnesli i žáci naší školy. Oslavy uzavřel studentský happening na kolonádě, kde jsme mohli ukázat svou produkci obyvatelům i návštěvníkům města.

 

2. Starost asi ne, ale otravuje to nejen mně život: byrokracie. Vedle inkluze bylo další perlou GDPR, směrnice a pokyny a pokyny a směrnice… Trápí mě, že na vlastní pedagogický proces má ředitel stále méně času. Je krásné dělat rozvoj školy, ale když máte omezený čas na práci s učiteli například při zavádění nových metod a forem pedagogické práce, efekty se dostavují později. A to je škoda. Každý ředitel školy vám potvrdí, že je především úředník, a pak až vedoucí pedagog. A to je v našem školství úplně špatně.

 

MILENA KAVKOVÁ
Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady
kavkova__k1. Velkou radost mi udělalo přidělení dotace na projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady“, které zároveň přineslo celou řadu úkolů. Největší radost mi udělala úspěšná reprezentace školy a Poděbrad na mezinárodní soutěži mladých hodnotitelů exteriéru skotu na veletrhu SIA v Paříži, kde naši studenti získali 1. a 7. místo. Dále jsem měla radost z úspěšné realizace krajského kola jízdy zručnosti traktorem s přívěsem, postupu vítězného studenta naší školy do celostátního kola této soutěže a aktivní účasti studentů na odborných zemědělských výstavách. Podařilo se nám uskutečnit odborné zemědělské kurzy pro veřejnost, realizovat projektový den Dne Země ve školní ekologické zahradě a mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+. Mám radost také z prohlubující se spolupráce školy se sociálními partnery na zajištění odborných praxí žáků.

 

2. Největší starost nám dělá povinná zkouška z matematiky společné části maturitní zkoušky pro obory vzdělání, které nabízíme. To totiž znamená, že budeme nuceni ubrat jednu zkoušku z profilové části maturitní zkoušky a disponibilní hodiny přesunout z odborných předmětů na všeobecné. Další starost mi dělá zajištění stavebních prací na projektu „Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady“ a hladkého průběhu výuky ve školním roce 2018/2019. Ale věřím, že se vše podaří.


KAMIL BŘÍZA
Gymnázium Jiřího z Poděbrad
/briza__k1. Vzhledem k předchozímu stavu a „rozbouranosti“ školy k 1. 9. 2017 to bylo jednoznačně úspěšné dokončení rekonstrukce toalet během září. Radost mi dělala krajská a republiková kola školních soutěží a letos navíc 3. místo na mezinárodní přehlídce studentských vědeckých prací v ruské Jaroslavli. Být v sudoku 2. nejlepším družstvem v ČR bylo také hezké. Ze zahraničních kontaktů to pak byl výměnný pobyt ve francouzské škole u Dijonu, další výjezd studentů do New Yorku nebo přijetí pěveckých sborů z Německa a Ruska. Oslava 20. výročí založení pěveckého sboru připomněla, co vše se studenti naučili a se sborem prožili. Vysoký převis a velké množství uchazečů o studium na GJP vždy potěší – je hezké být žádanou a prestižní školou. Radost mi udělalo, že jsme to s kolegy i s našimi studenty nakonec v letošním školním roce vše zvládli!

 

2. Nedostatečné ohodnocení práce pedagogů. Výše uvedené úspěchy nespadly z nebe. Pokud toto vše od nich chci, měl bych mít možnost je za to odměnit. Starost mi vždy dělají výsledky studentů u maturit; přál bych si, aby byly co nejlepší a všichni maturitu zdolali. Bohužel, vždy se najde někdo, kdo přípravu podcení (možná i trochu smůly), a to jsem pak nespokojen! Starost mi vždy dělá vyjít s přidělenými penězi, zkoordinovat všechny akce a běžnou výuku, GDPR, nezvladatelné množství byrokracie nebo zdlouhavé a komplikované přijímací řízení.

 

PAVLÍNA MLADÁ
Speciální základní škola Poděbrady
/mlada_1. Vedle každodenní mravenčí práce jsme zorganizovali celou řadu úžasných celoškolních projektů. Mnohé z nich mají tradici, jako třeba projekt SETKÁNÍ, díky němuž se každý měsíc na jedno dopoledne potkávají žáci 7. ročníků základních škol a gymnázií s našimi chlapci a děvčaty. Každoročně pořádáme vánoční a velikonoční jarmarky, zapojujeme se do celostátních akcí, účastníme se školních soutěží a olympiád, pravidelně navštěvujeme divadelní představení. Letošní projektové dny souvisely i se zapojením školy do mezinárodního projektu ERASMUS + „We learn to live in a digital Word“. Se školami z Finska, Lotyšska, Řecka, Belgie a Portugalska vytváříme a sdílíme interaktivní materiály. V dubnu pak u nás proběhlo setkání 16 učitelů partnerských škol. Vedle toho se snažíme být centrem kolegiální podpory pro pedagogy z běžných základních škol, kteří se na nás obracejí s žádostí o pomoc při probíhající inkluzi. Školou tak během roku prošly desítky pedagogů, kteří vyjadřují veliký obdiv práci našich učitelů. To mi dělá největší radost!

 

2. Narůstající administrativa, neustálé změny v legislativě a nejistoty spojené s avizovanou reformou regionálního školství. Ale nic z toho nás neotráví! Máme úžasný tým pracovníků školy, lidi, kteří svou práci milují.


JINDŘICH MONČEK
ZŠ Jedna radost
moncek1. Největší radost je pohled na zaujatého žáka, který řeší dobrovolně komplexní projektový problém nebo zadání úlohy v matematice či tvůrčí psaní. Až v tomto školním roce přineslo ovoce naše rozhodnutí, kdy jsme odložili zákazy a příkazy a dali důvěru dítěti, že převezme odpovědnost za své učení. U mnohých se probudila opět poněkud zasutá vnitřní motivace učit se nové věci, nalézat, bádat. Po třech letech víme – jde to!
2. Starosti máme s tím, že nám již nestačí kapacita školní budovy. To brání dalšímu rozvoji školy. Jako soukromá škola si také musíme poradit s kráceným přídělem prostředků na mzdy. Snažíme se je pracovníkům kompenzovat benefity.

 

 

Text: Aleš Kubelka

Foto: archiv

(4. 7. 2018)


Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna 2019 v sídle pražské agentury Czech Tourism. Na programu měl volby předsedy, členů rady a revizní komise pro následující období let 2018–2022.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Především v poslední třetině loňského roku došlo hned k několika odstávkám vody v Poděbradech. Co bylo jejich důvodem?

celý článek >>>

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Čest památce Jana Palacha vzdali ti, kteří nechtějí zapomenout

Čest památce Jana Palacha vzdali ti, kteří nechtějí zapomenout

Smrt studenta Jana Palacha nebyla marná. To si v Poděbradech připomněli vzpomínkovou akcí 50 let po mrazivě statečném činu dvacetiletého studenta.

celý článek >>>

Letošní SOUNDTRACK láká na Šakalí léta i výhodné vstupné

Letošní SOUNDTRACK láká na Šakalí léta i výhodné vstupné

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady zahájí svůj letošní program světovou premiérou koncertní verze filmového hitu Šakalí léta. Organizátoři akce zároveň před několika dny spustili předprodej festivalových passů.

celý článek >>>

Poděbradská delegace navštívila předvánoční Vertou

Poděbradská delegace navštívila předvánoční Vertou

Zástupci Poděbrad – starosta Jaroslav Červinka, 1. místostarosta Roman Schulz, tisková mluvčí Radka Kakrdová a ředitel Gymnázia Jiřího z Poděbrad Kamil Bříza, zavítali ve dnech 6.–9. prosince 2018 do partnerského města Vertou.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY