Bludný balvan radnímu Lukavcovi

 

Český klub Sysifos každoročně uděluje Bludný balvan, anticenu za významný příspěvek k záměrnému klamání veřejnosti. Toto kritérium dle mého názoru splnil pan Lukavec ve svých posledních příspěvcích v PN, proto jej navrhuji jako kandidáta na toto prestižní ocenění.


Radní Lukavec 5. 1. 2017 komentoval prosincové hlasování o rozpočtu na rok 2017 takto: „…kdo pro rozpočet nehlasoval, je nezodpovědný, neboť rozpočet není jen o investicích, ale především o závazných výdajích, které město musí platit, aby fungovaly školky a školy, sociální služby, svoz komunálního odpadu, úklid a čistota města, výplaty zaměstnancům a spousta dalších nákladů, které souvisí s chodem města.“ Pan Lukavec tímto výrokem ukázal, že ani během svého dvouletého pobytu na radnici plně nepochopil, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Jsem přesvědčen, že zastupitelé, kteří nehlasovali pro špatný rozpočet pro rok 2017, jsou naopak velmi zodpovědní, protože odmítají opakovat a podporovat rozpočtová dobrodružství posledních let. Pan Lukavec sice píše, že „…problémy jsme vyhodnotili, z chyb se poučili…“, ale poučení z krizového vývoje se patrně minulo účinkem. Na konci či začátku dalšího roku se dovídáme, že se chyby opakovat nebudou. Opak je ale pravdou, i nadále se schvalují rozpočtové výdaje na nepřipravené projekty bez jakékoli dokumentace či alespoň předběžného rozpočtu. Milionové částky jsou „nastřílené“ od boku.


Odmítám nátlak typu – bez ohledu na investičně špatně sestavený rozpočet je nutno jej schválit, jinak jde o nezodpovědnost. Výrok pana Lukavce, že „…kvůli nesouhlasu s investiční politikou koalice nelze pohřbít celý rozpočet…“, považuji za sprosté vydírání. Tvrdit a uvádět veřejnost v omyl, že neschválením rozpočtu by nezodpovědní zastupitelé ohrozili chod města, je lež a pro veřejnost až skoro poplašná zpráva. Neschválení či schválení rozpočtu řeší zákon č. 250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech ve svém §13 Rozpočtové provizorium: Není-li schválen rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření obce do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Tato pravidla mohou být velmi jednoduchá a v praxi zastupitelé, kteří je schvalují, nejčastěji používají zásadu: měsíční výdaje obce nepřekročí 1/12 skutečných výdajů předcházejícího roku. Tím jsou všechny mandatorní výdaje zajištěny a rozhodně není fungování města ohroženo. Tolik ke „strašáku“ ohrožení chodu města. Jsou města, která schvalují rozpočty záměrně až počátkem roku, jsou lépe připraveny, finanční toky za uplynulý rok dobíhají, lze lépe predikovat další vývoj.


Úhel pohledu a Reakce zastupitele Lukavce v PN je ve skutečnosti ale trochu o něčem jiném a spíše to připomíná míchání hrušek s jablky. Neřeší podstatu věci, uvádí, kdo, kdy a jak hlasoval, možná proto, aby odvedl pozornost a ještě více popletl čtenáře, které téma zajímá. V článku Reakce zastupitele Lukavce pan radní v odstavcích 2, 3 a 4 v podstatě přijímá názory opozice: „…v rámci koalice proběhly diskuze, které by ve výsledku měly eliminovat některé doposud zažité postupy, které opozice i z mého pohledu mnohdy oprávněně kritizovala…“ nebo „…ani mě nijak netěší výsledky roku 2016 v oblasti realizace investic, hodně se toho nepodařilo zrealizovat. Důvody jsou objektivní, částečně i subjektivní.“ Pouze pro doplnění, z nesprávně naplánovaných 111 milionů Kč na investice v roce 2016 se podařilo investovat 3,3 mil. Kč (dostupné údaje k 30. 9. 2016) + 6,3 mil. Kč doplatky z předchozího roku. Tak to se opravdu mnoho nepodařilo. Dávám za pravdu jeho dalšímu tvrzení „…investiční akce, z nichž některé nebyly ideově i projektově zcela připraveny.“ A tady jsme u jádra věci, připravené projekty se dokončily a v silách současné koalice není schopnost další a nové projekty zajistit. A není pravda, že je to mimo jiné i tím, že se změnily, a to dokonce zásadně, dotační podmínky. Dotační podmínky jsou pro všechny žadatele stejné, ale jenom někteří jsou dobře připraveni.


Smysluplné projekty je třeba pečlivě připravovat, projednávat a schvalovat – včetně transparentních rozpočtů, tak, jak se to v praxi děje v naprosté většině měst a obcí. Klíčové záměry přijímá usnesením zastupitelstvo a nikoliv pouze několik jedinců na neveřejných jednáních rady města. Pak se již nebudou opakovat takové taškařice jako záměr akce „zkušebny Středočeského symfonického orchestru“ (který neexistuje), „Komunitní centrum“, „dostavba zimního stadionu“, „hudební pavilón“ – se zázemím, bez zázemí, za 5, nebo za 8 mil. Kč, atd. Vzduchem létají virtuální miliony korun, které se, jak říká pan Lukavec, „průběžně alokují“. Někdo může říkat „alokujeme“, jiný „odkláníme“; faktem zůstává, že nevyjasněných finančních toků je více než dost.


Miloš Mikolanda,
zastupitel Poděbrad


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY